INVENTARISATIE UIT DIVERSE BRONNEN VAN IN DE MEIDAGEN VAN 1940 TIJDENS OF DOOR DE STRIJD IN  NEDERLAND NEERGESCHOTEN OF VERNIELDE DUITSE VLIEGTUIGEN, WEERGEGEVEN PER PROVINCIE OF    GEBIED

                                                                                        Laatste aanvullingen of correcties aangebracht op:

Onderzoek: lkol b.d. E.H. BRONGERS                                           27.10.2005

Overname met vermelding van dit onderzoek is toegestaan

 

INHOUD

Afkortingen en bronnen – 1

Groningen-Friesland-Drenthe–Overijssel - 4

Gelderland – 6

Utrecht – 11

Noord-Holland - 13

Zuid-Holland noord van de lijn Brielsche Maas-Nieuwe Maas-Lek – 17

Zuid-Holland zuid van de lijn Brielsche Maas-Nieuwe Maas-Lek – 25

Zeeland – 30

Noord-Brabant – 33

Limburg – 38

Crashes in Duitsland als gevolg van acties in Nederland – 41

Totalen – 44

Besluit – 44

 

                                      AFKORTINGEN BRONNEN

 

1. STAFWERKEN

 

Grav  = “De strijd tegen de luchtlandingstroepen rondom ‘s-Gravenhage mei 1940”,

            ‘s-Gravenhage 1955.

Hdr    = “De Stelling van Den Helder”- mei 1940, ‘s-Gravenhage 1960.

Lvd    = “De luchtverdediging in de meidagen 1940”, ‘s-Gravenhage 1970.

Rdm  = “De strijd om Rotterdam-mei1940”, ‘s-Gravenhage 1952.

Vlr     = “De operatiën van het Veldleger en het Oostfront van de Vesting Holland-mei 1940,

             ‘s-Gravenhage 1955.

WNfr = “West- en Noordfront Vesting Holland-mei 1940”, ‘s-Gravenhage 1961.

IJss     = “De krijgsverrichtingen ten oosten van de IJssel en in de IJssellinie-mei 1940,

              ‘s-Gravenhage 1952.

Zfr      = “De krijgsverrichtingen op het Zuidfront van de Vesting Holland-mei1940”,

              ‘s-Gravenhage 1963.

Zld     = “De strijd in Zeeland-mei 1940”, ‘s-Gravenhage 1954.

 

2. BOEKEN / TIJDSCHRIFTEN / STUDIES  /DOCUMENTEN (voor zover niet volledig in de tekst genoemd):

Alphen J = “Tussen Waal en Lek 1939-1945”; Zaltbommel 1984.

Airwar = Airwar Bulletin; uitgave van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945.

BB= brief C Brigade B, Sectie I.3, No.2M dd 12 mei 1940: gegevens krijgsgevangenen.

BOD = Brits ondervragings document van krijgsgevangenen (gevolgd door rapportnummer)

             (aanwezig in archief K. Mallan, Zeist)

Bree = L.W.de Bree: “Zeeland 40-45”, Deel 1, Middelburg 1979.

Broekmeijer = M.W.J.M.Broekmeijer: “Alarm starten!”, Assen 1945.

Brongers-Ad = E.H. Brongers:”De strijd om de Afsluitdijk” (Gids historische plaatsen

                         Tweede Wereldoorlog); Zaltbommel 1991.

Brongers-Br = E.H. Brongers: “De slag om Brabant”;brochure, 2 delen; Breda 1975.

Brongers-Opm  = E.H.Brongers “Opmars naar Rotterdam” (3 delen), resp delen 1 t/m 3.

Brongers-Sl = E.H. Brongers: “De Slag om de Residentie”, 8e herziene en aangevulde druk,

                        Baarn 1990.

Brongers-Yp = E.H.Brongers: “De Slag om Ypenburg”, Rijswijk 2000.                                            

Chronik = Chronik der IV/K.G.z.b.V1

Cornelissen = C.B.Cornelissen: “Storm uit het noorden—mobilisatie en Duitse inval in Twente

                       1939-1940”, Oldenzaal 1985.

Cornwell = gegevens  documentalist Peter Cornwell (in archief Jan Jolie)

DVL= Duitse verlieslijst Luftwaffe: ‘Flugzeugunfälle und Verluste bei den Verbänden 10.5.40-

           15.5.40’; zes microfilms Quartiermeister General; archief J.H. Schuurman (het getal

            tussen haakjes achter ‘DVL’ geeft de pagina aan van de ontvangen kopie-bundel)

FOD= Frans ondervragings document van krijgsgevangenen (Interrogatoire d’un prisonnier de 

            l’armee de l’air), gevolgd door handgeschreven rapportnummer rechts boven.

GV = Gevechtsverslag (Archief Sectie Militaire Geschiedenis)

Hazenberg = auteur hoofdstuk ‘De meidagen van 1940”, in het boek “Wassenaar in de Tweede

                     Wereldoorlog”, Wassenaar 1995.

Hey = J.A.Hey: “Studie betreffende in Nederland begraven militairen van vreemde nationaliteit

           1940-1945”; Hengelo z.j.

Hoogterp = S.H. Hoogterp: “Strijd om ons luchtruim”, ‘s-Gravenhage 1950,

I&I = Rob de Bruin, Peter Grimm, Henk Hoiting, Peter Luijten, Jaap van Vliet en Leo Zwaaf:

          “Illusies en Incidenten”, uitgave Koninklijke Luchtmacht (1988)

Jolie = Jan Jolie: “Luchtgevechten boven West Brabant en de Biesbosch”;Muiderberg 2000.

JongAP = A.P.de Jong: “Vlucht door de tijd”, Houten 1988.

LLC= Luftwaffe losses and cusualties (gevolgd door bladnr van ontvangen kopie); Brits

           document

Mallan =  K.Mallan: “Als de dag van gisteren-de Duitse overrompeling en vernietiging van

                Nederlands eerste havenstad”, Weesp 1985.

Metzsch: Friedrich August von Metzsch: Die Geschichte der 22.Infanterie-Division; Kiel 1952.

MKGR = Mitteilungsblatt für die Kameraden des ehem.Grenadier Regiments 47, Nr4, 5.4.1952

MS = Militaire Spectator

OBr = Onderzoek ter plaatse door lkol E.H.Brongers met ooggetuigenverklaringen (ook in bezit

                 v.m.Secties Krijgsgeschiedenis KL en Klu.

Onderwater = Hans Onderwater: “En toen was het stil-de luchtoorlog boven Rotterdam en

                       IJsselmonde 1940-1945”, Baarn 1981.

Pütz = Ron Pütz: “Duel in de wolken-de luchtoorlog in de gevarendriehoek Roermond-Luik-

           Aken”, Amsterdam 1994.

Rouvroye = Onderzoek Hr. Rouvroye uit Elsloo: lijst van in mei 1940 in Zuid Limburg

                    Neergeschoten Duitse vliegtuigen; z.j.

Rijnhout = Bart Rijnhout: “De verloren strijd-een fotografisch overzicht van de massale Duitse

                  Luchtinvasie in de meidagen van 1940”, Breda 1981.

Schuurman = J.H.Schuurman:”Vliegveld Bergen NH 1938-1945” ; 2e dr; Bergen 2001.

SGL = Onderzoek Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. Het getal tussen haakjes achter

            deze aanduiding  geeft het betreffende Tijdelijke nummer aan van de ontvangen

            kopiebundel.

Stuk (gevolgd door nummer) = Archiefstuk v.m. Sectie Militaire Geschiedenis.

VLL= Verlustlisten (gevolgd door bladnr van de van Jean Jolie ontvangen kopie)= losbladige

           Duitse lijsten met bijzonderheden over verloren Duitse vliegtuigen van KG4 en KG 54.

W&C = Van de Weerd en Crebolder: “Ede in wapenrok-twee eeuwen geschiedenis in de

              Gemeente Ede (BDU); maart 2004.

Weiss = Dr.Heinrich Weiss: studie “Luftkrieg über Holland 10-15 Mai”; archief Jan Jolie (nrs

              achter ‘Weiss’:provisorisch aangebrachte pag.nrs van de verkregen kopie)

Ystn = Onderzoek Duitse militaire begraafplaats te Ysselsteyn (lkol b.d. E.H. Brongers)

zbV9 = Kriegstagebuch nr 1, Kampfgruppe zur besonderenn Verwendung 9.

I-24 RI = Verslag bataljonsadjudant I-24 RI met locatiekaartje neergeschoten Duitse vliegtuigen.

                (archief lkol E.H.Brongers)

3LK = Brief C III Legerkorps Sectie I.3, No 1970/G, Zeer Geheim, d.d. 10 juni 1940.

 

3. ANDERE AFKORTINGEN

begr = begraven                                      Fw= Feldwebel (sergeant 1e klas)        

bow = bommenwerper                            Gefr= Gefreiter (soldaat 1e klas)

Bt= Batterij                                             Hfw= Hauptfeldwebel (sergeant-majoor)

C = Commandant                                    Hgefr= Hauptgefreiter (korporaal 1e klas)

Cie = Compagnie                                    Hptm= Hauptmann (kapitein)

cp = commandopost                                Lt= Leutnant (2e luitenant)

dpl sld = dienstplichtig soldaat               Ofw= Oberfeldwebel (sergeant 1e klas)

gesn = gesneuveld                                   Ogefr= Obergefreiter (korporaal)

He = Heinkel                                           Olt= Oberleutnant (1e luitenant)

Hs = Henschel                                         Sch= Schütze (soldaat)

IR = Infanterie Regiment (Duits)            Sld= Soldat (soldaat)

Ju = Junkers                                             Uffz= Unteroffizier (sergeant)

KG = Kampf Geschwader                          

KGr= Kampfgruppe                                

kgvn = krijgsgevangen(en)                     

LuA = Luchtdoelartillerie                       

Lumi= luchtdoelmitrailleurs                   

Me = Messerschmitt                                

mitr(s) = mitrailleur(s)                             

p. = pagina                                                

PiBtl = Geniebataljon

RI = Regiment Infanterie                                                             

vltg(n) = vliegtuig(en)

vlv = vliegveld 

vij = vijand/vijandelijk

ws = waarschijnlijk

zbV = zur besonderen Verwendung

 

GRONINGEN – FRIESLAND -  DRENTHE - OVERIJSSEL

 

1) 10 mei: Me Bf-109 E-3 van 5(J)/Tr.Gr.186 noodlanding op BORKUM (D), tussen 0450 en 0505 uur, door beschieting D-21 nr 218 van  1e Lt Focquin de Grave;

- DVL(41): 25% Bruch. Lvd p.168 en 1047; Weiss(17): noodlanding wegens benzinegebrek; LLC(2); demaged by MG fire.

 

2) 10 mei: Duits vltg (type onbekend; ws Me Bf-109) neer in GRENSGEBIED BIJ BERGERCOMPASCUUM.

- Stuk 469/25, gevechtsverslag van majoor HWGR Dietz dd 10.6.1940: ‘In Bargercompascuum van soldaten vernomen dat het object in vuurgevecht is geweest en dat de dpl sld Jager een aanvallend vliegtuig met zijn lichte mitr heeft neergeschoten; dit laatste vernomen van de kapitein Van der Laan’; Stuk 469/25 aangevuld dd 23.4.1941: Bij de bruggen 3060 en 3061 (=west van Bergercompascuum) zijn de afdelingen in contact geweest met de vijand en is een Duits vliegtuig neergeschoten.  SGL(T153).

 

3) 10 mei: Ju-52 brandend neergehaald door Wacht nr 7 te Overdinkel. Met zware klap neergekomen in BUURTSCHAP DRIELAND, juist over de grens; 2 bemanningsleden gesn.

- Cornelissen, p.199

 

4) 10 mei: Ju-88A om ca 20.00 uur geland in de KOPPELERWAARD nabij de oostelijke IJsseloever (tussen Kampen en Zwolle) en door Kazemat 25 in brand geschoten. Toestel kwam neer iets oost Wilsum (Gemeente IJsselmuide). Drie man verwijderden zich van de machine, die volledig verbrandde. Na de capitulatie door de Duitsers opgeruimd. Aliminiumdruppels nog lange

tijd aanwezig. EOD heeft onderzoek ingesteld.

- IJss p.95 en onderzoek G.E.de Ruiter te IJsselmuide; SGL(T358).

 

5) 11 mei: Me Bf-109E neergekomen OP DIJK TWENTEKANAAL BIJ ENSCHEDE (‘neusstandje’)

- SGL(T504); Rijnhout p.45 (2 foto’s)

 

6) 11 mei: “1410 uur: Ju-88 A-1 van Fernaufkl.Abt.122 (4.(F)/122) daalt op WAD BIJ TERSCHELLING. Volgens BOD neergehaald door 3 Spitfires (19 Squadron). De ‘Bavaria’ haalt de bemanning op en maakt kgvn: Lt Friedrich Meyer, Uffz Reinhold Krulich en Uffz Walter Hobel. Uffz Hermann Kunze vond de dood door verdrinking. Thans Ystn graf CT-1. Kvgn later naar Engeland afgevoerd.

-  DVL(52): 100% Bruch; LLC(11); BOD: A.I.l.(k)Report No.104/1940, Hdr p.52, Stuk 461/34: LuA Den Helder en SGL(T494).

 

7) 12 mei: Me Bf-109 E3 van 4(J)/Tr.Gr.186 ca 10.30 neergekomen; tussen GARIJP en TIETJEKSTRERADEEL op het land van Riemer Dijkstra onder Garijp nr 394b. Motor bleek verbrand. Vlieger licht gewond aan de handen.

-  Rapport Gemeentepolitie Tietjerkstreradeel No.1018, gericht aan de Procureur-Generaal te Leeuwarden; SGL(T566); mededeling van getuigen, ontvangen van dhr K.van der Veen van de ‘Friese Luchtvaartdocumentatie 1939-1945’.

 

8) 12 mei: Me Bf-109 E-1 van 4(J)/Tr.Gr.186 ca 13.00 uur verloren bij noodlanding op het Noorderleeg, ca 4 KM WEST VAN FERWERD.

-  Hille Oppendijk en Harry Feenstra in ‘Namen uit het verleden, herinneringen nu’ Ferwerderadeel 2005: door de Nederlandse luchtafweer op de Afsluitdijk geraakt; piloot moest  noodlanding maken op het Noorderleeg; kon toestel lopend verlaten. Duitsers die het vliegtuig afvoerden waren enkele dagen op boerderij van Roeda ingekwartierd.

Weiss(41): ‘ging bei einer Notlandung in Leeuwarden verloren. Flugzeugführer unverletzt von Truppen der 1.Kavalleriedivision aufgenommen’; DVL(68): 100% Bruch: ‘Leeuwarden, Notlandung nach MG Beschuss 10.5.1940’. Tenslotte: Brief burgemeester Ferwerderadeel no.1.814 aan de Procureur-Generaal te Leeuwarden dd 25 October 1941.

N.B. Daar bij Leeuwarden geen crashplaats bekend is, moet het noord van Leeuwarden gelegen Ferwerd zijn bedoeld.

 

9) 12 mei: Me Bf-109 E-1 van 6(J)/Tr.Gr. 186 neergestort bij PINGJUM door mitr- of geweervuur uit de Wonsstelling.

-  DVL(68): 100% Bruch; Weiss(41):  Notlandung nach MG-Beschuss, Flieger unverletzt durch 1.Kavalerie Division aufgenommen; Brongers-Ad , GV vdg J.J.Petit Jr. van MC I-33 RI; SGL(T569): Pingjum, weg naar Wons; Rapport Gemeentepolitie Wonseradeel no.59-1011 aan de Procureur-Generaal te Leeuwarden (2 vltgn neergekomen onder Pingjum). Foto in Fries Verzetsmuseum te Leeuwarden;

 

10) 12 mei ’s morgens: He-111J van(ws) 2/K.Fl.Gr.806 noodlanding en in twee stukken gebroken TUSSEN PINGJUM en ZURIG (tegen de z.g. Gouden Halsband), waaruit 4 man kwamen; 1 was gedood..

-  SGL(T555); Verslag Roel Wijmstra, bevestigd door Dirk L.Hilarides; artikel in Franeker Courant van 5.12.1990, getiteld “Nieuw feit toegevoegd aan strijd om Wonsstelling”.Ws He-111J, die verkenden en foto’s maakten bij Zurich en Kornwerderzand-Weiss(39); Vermeld  in Brongers-Ad; Rapport Gemeentepolitie Wonseradeel no.59-1011 aan de Procureur-Generaal te Leeuwarden (2 vltgn neergekomen onder Pingjum). 

N.B. Het gevechtsverslag van de marine-onderofficier W.J. Jacobs van 15 mei 1940 stelt dat op 12 mei vanuit de Wonsstelling twee vliegtuigen werden neergeschoten.

 

11) 12 Mei: Me Bf-109 D-1 van 12(NJ)/JG 2  IN IJSSELMEER:

-  GV 462/7 van C Vak Makkum: res.kapitein C.Mars, C 2-I-33 RI:“Om 1630 uur vertrek uit Makkum. Al heel spoedig kwamen 7 vijandelijke vltgn in de buurt van de schepen (…) Een Duits vltg dat later in onze richting vloog, verongelukte, vermoedelijk aangeschoten. De plaats was niet meer terug te vinden.” Weiss(41): :”…erhielt einen Flakvolltreffer und stürtzte mit dem Piloten ab, der beim Aufschlag sein Leben verlor”

 

12 t/m 15) 13 mei: Vier Ju-88’s van KG 30 neer door Stelling Kornwerderzand.

-  Hdr p.66. In Waddenzee werden later drie wrakken gevonden (Hoogterp p.194).

Eén kwam in de Waddenzee bij Texel, ten oosten van Oosterend terecht. Leutnant Anton Kleimaker, Uffz Max Harmeln, Gefr.Walther Groeber en Gefr.Otto Beyer worden kgvn gemaakt en later naar Engeland afgevoerd (Schuurman pag 107; SGL, T621).

 

N.B.

Volgens Hdr p.76 en het Verslag Luchtafweerdienst Leeuwarden, Bijlage II, dd 6.6.1940 is in de morgen van 10 mei een Duits toestel – met hoge waarschijnlijkheid een Me Bf 109 door genoemde luchtafweerdienst neergehaald. Een crashlokatie wordt niet genoemd. Mogelijk is het de Me Bf-109 E-4, genoemd bij Noord-Holland, die in de Waddenzee neerkwam en waarbij Gefr. Raose krijgsgevangen werd gemaakt. Daar de Duitsers m.b.t. de genoemde Me 109 bij Borkum schrijven over treffers door ‘MG Beschuss vom Boden’ zou het ook dit toestel kunnen zijn, dat overigens ook door de 1e Lt Focquin de Grave wordt geclaimd.

 

GELDERLAND

 

1) 10 mei: Duits vltg (type onbekend) bij ZUTPHEN neergeschoten: “Tegelijkertijd werden de beide rivierkazematten door vliegers aangevallen, waarbij één vliegtuig door een mitr werd neergeschoten”.

-  IJss p.70

 

2) 10 mei: Vernielde Do-17 te DRUTEN; neergeschoten door 156 Bt LuA.

-  SGL(T106); Rijnhout, foto p.49. Zelfde foto in Hoogterp, die abusievelijk spreekt van een Me Bf-110 van het Von Richthofen Kampfgeschwader.

 

3) 10 mei: Vernielde He-111 in omgeving DRUTEN; neergeschoten door 156 Bt LuA.

-  SGL(T119); Rijnhout, foto p.49 en Hoogterp foto naast p.177.

 

4) 10 mei: 0800 uur: laagvliegende Ju-52 van 2/KGzbV 1 getroffen bij OCHTEN, waarbij ontploffing in de staart wordt waargenomen. Metalen delen van de benzinetank en een blz. uit het logboek gevonden.Uit elkaar geslagen; brokstukken op stuk bouwland van Van Riemsdijk bij de Pottumsche Brug over de LINGE, noordwest van OCHTEN Vltg verbrand. Motoren diep in de klei. Uffz  Arthur Fulte gesn en begr te Rhenen; thans Ystn graf CC-180. Ofw Karl of Johan Poeser (vermist; bleek gesneuveld), Gefr Walter Händel(vermist gebleven). Kgvn: Uffz Wilhelm Buchholz en Gefr Wilhelm Lösch

-  DVL(11); Alphen J, p.12; GV C 46 RI lkol Kolff (zegt brug over de Linge bij Echteld); SGL(T192).

 

5) 10 mei: Ju-52 (1Z+JU) van 10/KGzbV1 neergestort bij DRUTEN. Gefr Heinz Emmert van 9/KGzbV1 gesn; begr te Rhenen, thans te Ystn graf CC-181. Gewond: Fw Alfred Maier (Bordmechaniker). Vermist: Fw Paul Haht (Flugzeugführer) en Ofw Dietrich Gropp (Bordfunker) Gesn Gefr Franz Wellerding van 2/IR 65 (Ystn graf CB-95); kgvn: Uffz Alfred Balzer.

-  DVL(12): 100% Bruch, SGL(T161); Ystn.

 

6) 10 mei: Geheel vernielde Ju-52 van IV/KGzbV1 bij DRUTEN. Behoorde tot de 2.Welle en

werd neergeschoten door 156 Bt LuA. Behoorde tot de 2.Welle luchtlandingstroepen. Te Ystn

thans begr 10 man van 2/IR 65, gesn te Druten, graven CB-94 t/m CB-97, CC-61 en CC-184 t/m

CC-188. Toestel geheel vernield (foto)

-  Ystn, Hoogterp p.133. Foto’s: Rijnhout p.49; SGL(T266) en Hoogterp naast p.177.

 

7) 10 mei: Licht beschadigde Ju-52 omgeving DRUTEN; neergehaald door 156 Bt LuA.

-  Rijnhout: 4 foto’s p.50.

 

8) 10 mei: Ju-52 van 15/KGzbV1 (1Z+AZ) neergeschoten ZUID VAN AFFERDEN (Gld, zuidoost van Druten). Uffz-Flieger Gerhard Orschel gedood, en begr te Nijmegen. Thans Ystn graf AA-299; 3 man kgvn door patrouille: Olt Kurt Lastig, Fw August Ritter en Uffz Rudolf Breit; later naar Engeland afgevoerd..

- DVL(17):100% Bruch, Ystn; BOD A.I.l.(k) Report No.91/1940.Rob Verhoef lokaliseert het vltg tussen Druten en het mitrailleurnest in Molenhoek in zijn “De geschiedenis van het Ie en IIIe Bataljon 29e Regiment Infanterie in de mobilisatietijd en de meidagen van 1940”; 2e uitgave, Haarlem 1996, p.35; SGL(T246).

 

9) 10 mei: Ju-52 (verbrand) van 2/KGr zbV12, tegen de oostzijde van de Veesteeg, ZUID VAN   LEEUWEN, coörd.1650.4310; 14 man: 1 dode, 2 zwaar- en 10 licht gewonden en 1 niet gewond. Vltg door Duitsers in brand gestoken. Kgvn: van 2/KG zbV12: Olt Günter W.G.Ehrhardt, Fw Fritz Neumann, Fw Willi Ochs (op 16.5 aan verwondingen overleden; begr te Rhenen; thans Ystn graf CC-179); van 8/IR 65: Uffz Rudolf Rijnka, Uffz Horst Stephan, Gefr Hermann Würtemann, Osch Paul Boemack, Osch Walther Garrels, Osch Rolf Fürst, Osch Ernst Palmer en Osch Heinrich Wieting.

- DVL(35): 100% Bruch, BB, Ystn;  I-24RI, p.19 en 20, plus kaartje 1e Lt  Lingen (6); SGL(T313); Ystn.

 

10) 10 mei: Ju-52 van 2/KGr zbV12 neergestort in de ZUIDOOSTHOEK LEEUWENSE VELD bij de Rijkse Wetering, coörd.1662.4306. Olt Soborsty vermist.                                                                             

- DVL(35): 100% Bruch,  I-24RI, p.2 plus kaartje 1e Lt Lingen(8); SGL(T328).

 

11) 10 mei: Ju-52 neergestort ZUID VAN LEEUWEN, coörd.1669.4319. “…kwam neer langs de Lage Zevend (weg lopend van Boven Leeuwen naar Rijksche Wetering)…Onmiddellijk nadat het toestel op de grond kwam stond het in lichte laaie(…) Verscheidene zeer ernstig gewonden lagen naast het vliegtuig op de grond. Een dezer gewonden overleed onmiddellijk, zodat hij niet mede vervoerd kon worden naar de cp van Brigade B…”

-  I-24RI, p.23 plus kaartje 1e Lt Lingen(7).

 

12) 10 mei: Duits vltg (type onbekend) ten noorden van Leeuwen brandend IN DE WAAL gestort, ter hoogte van “fort Nikkels”; coörd.1666.4346.

- I-24RI, p.13 plus kaartje 1e Lt Lingen(9).

 

13) 10 mei: Duits vltg (type onbekend) te pletter geslagen in PUIFLUIK, naast de Kerkstraat en even voorbij de boerderij van Worseling; coörd.1688.4324. Vleugel was door beschieting afgebroken.

- I-24RI, p.16 plus kaartje 1e Lt Lingen (1). Twee man redden zich per parachute.

 

14) 10 mei: Ju-52 van 2/KGr zbV12 om 0700 uur neergekomen NOORD VAN ALTFORST, tegen de dijk van de Rijksche Wetering, coörd.1670.4306. “De uit 11 koppen bestaande bemanning werd door 1-I gevangen genomen (1 zwaar gewonde)

- I-24RI, p.2; SGL(T312) en kaartje 1e Lt Lingen(10).

 

15) 10 mei: Duits vltg (type onbekend) neergestort in de POLDER HET BROEK, tegen de dijk van de Rijkse Wetering, coörd.1670.4306.

- I-24RI, p.27 plus kaartje 1e Lt Lingen

 

16 t/m 21)  10 mei: Buiten de 7, vermeld onder  9) t/m 15) hierboven zijn in het vak van I-24 RI nog 6 Duitse vltgn (type onbekend) neergekomen, die nog niet precies zijn gelokaliseerd.

- Verslag Bataljonsadjudant, 1e Lt M.W. Lingen: “Er waren te ca 11.00 uur (10 mei) 13 vliegtuigen in ons vak neergekomen, inbegrepen het toestel dat op de linkergrens van ons vak in de Waal gestort is. Na dat uur werd door ons geen vliegtuig meer neergehaald”

Ws zijn dit alle Ju-52’s.

N.B. Uit de opgave van Brigade B Sectie 3 No.1M dd 12 mei 1940 blijkt voorts dat in totaal 24 man (met name genoemd) uit de vltgn kgvn zijn gemaakt (gesn niet opgegeven).

 

22 en 23) 10 mei: 2 Me Bf-109’s neergeschoten door 1-9 Cie Lumi bij HEDEL.

- Hoogterp p.170: “brandend in het weiland”; Lvd p.684. SGL meldt 1 bij T365.

 

24) 10 mei: 0510 uur: Me Bf-109E van 4/JG 27 stort brandend neer, 300 meter zuidoost van de cp 46 RI; aan de Bandijk, noordwest van KESTEREN.

- GV C-46 RI, lkol J.M. Kolff en Alphen J, p.9

 

25) 10 mei: 0620 uur: C-Voorposten (bij OPHEUSDEN) meldt Duits vltg neergehaald, dat “ver in het voorterrein” neerkwam. Ws een Me Bf-109.

- GV C 46 RI, lkol J.M. Kolff

 

26) 10 mei: 2046 uur: C Voorposten Opheusden meldt: vijandelijk vltg 500 METER VOOR MANESWAARD neergeschoten. (Volgens C-46 RI was dat 200 meter). Inzittende Feldwebel gevangen genomen: Me Bf-109. Toestel op 11 mei in opdracht van C-46 RI verbrand.

- GV C-Voorposten Opheusden (C 2-III-46 RI) en GV C-46 RI.

 

27) 10 mei: Do-215 B-4 van 2/Aufklärungsgruppe Ob der Luftwaffe (2.(F)/ObdL), neer bij ROSSUM. Uffz Horst Kreutz gesn en begr te ‘s-Hertogenbosch; thans Ystn, graf CI-24. Voorts 3 man, van wie 2 gewond, kgvn en afgeleverd bij Brigade B: Uffzn Herbert Kaselowski, Herbert Kramer en Rico Weinhold.

- DVL(19): 100% Bruch, zegt abusievelijk Kagerplassen, met vraagteken); Kgvn-lijst Brigade B; Ystn..

 

28) 10 mei: Ju-52 van 3/KG zbV 1 te pletter geslagen bij ZOELEN (noordwest van Tiel). Luftwaffe Fw Erich Grosse van 3/KG zbV 1 en 13 overigen van 6/IR 47 omgekomen. Aanvankelijk begr op de Grebbeberg. Thans Ystn graven CB-77 t/m CB-90.

- DVL(11), SGL(T159);Ystn.

 

29) 10 mei: 1 Duits vltg (type onbekend) neer bij de HOGE WOERD, WEST VAN HORSSEN; 4 man met parachute er uit gesprongen; kgvn gemaakt door de dpl sld Nieland.

- GV C III-29 RI, res.majoor H. Schotman.

 

30) 10 mei: Ju-52 van 14/KGzbV 1 te pletter geslagen bij ZALTBOMMEL, 07.53 uur. Luftwaffe personeel redt zich per parachute en wordt kgvn gemaakt: Uffz Heinz Karan, Gefr Erich Kläser, Gefr Water Hüttenrada (gewond), Gefr Olczynska en Uffz Otto Dieren (zwaar gewond), die op de volgende dag te Zaltbommel overlijdt. En aldaar wordt begr . Thans Ystn graf CI-25. Van de overigen ko- men 13 man van 1/PiBtl 22 om; aanvankelijk begr te Zaltbommel. Thans te Ystn massagraf nr 32.

- DVL(57): 100% Bruch; SGL(T267);Ystn. Foto in Brongers-Sl naast p.48 en in Rijnhout p.48. (Toestel is vroeger ten onrechte bij Delft gelokaliseerd).

 

31) 10 mei: Me Bf-109 E-1 van 2/JG 20 IN DE WAAL BIJ OPIJNEN gestort.

Vlieger Fw Walter Hoppe omgekomen; later boven komen drijven en te Dordrecht begr; thans Ystn graf CP-106.

- DVL(40): 100% Bruch (noemt dit bij Kesteren in de Rijn), evenals Weiss(17); LLC(1); SGL(T371); Ystn

 

32) 10 mei: Ju-88A van Stab I/KG 30 bij EDE neer door “Fla-Feuer”. Uffz Friedrich Lassen sprong met parachute van 10 m hoogte uit toestel en kwam om; begr Arnhem; thans Ystn M-22. Kgvn: Fw Georg Hartmann, Gefr Egon Gieseler en Fw Karl Soltau.

- DVL(38): 70% Bruch; stelt abusievelijk dat tsl is teruggekeerd naar Münster; niet mogelijk daar anderen kgvn zijn gemaakt; Weiss(19) bevestigt ook bemanning door Nederlanders kgvn gemaakt; LLC(8); SGL(T349) die abusievelijk Rozendaal opgeeft; Ystn

 

33) 10 mei: Ju-88 A-2 (4D+KR) van 7/KG 30 verloren: “über NIJMEGEN erhielt die Ju-88A ‘4D+KR’der 7.Staffel einen Flakvolltreffer und stürzte IN DEN WAAL. Beim Aufschlag auf das Wasser explodierte die Maschine. Die gesamte Besatzung mit Lt Heinz Bergemann, Fw August Herb, Uffz Walter Haiges und Flg Hermann Müller fand den Tod“.

- DVL(8):100% Bruch ‘Nachmittag’; Weiss(19); SGL(T344); LLC(9).

 

34) 10 mei: Duitse jager (type niet genoemd) stort neer bij WENCOP (ligt tussen Barneveld en Garderbroek. Ws een Me Bf-109.

- Internet: website “Welkom bij de Gemeente Barneveld”; Gemeente Barneveld periode 1901-2000 (te vinden via Google)

 

35) 10 mei: Ju-52 van 3/KGrzbV 12 neergestort te KLEIN DOCHTEREN (bij LOCHEM) tussen Nijkampsweg en de Lageweg achter boerderij fam Knoef.1 dode.

- DVL(36): 100% Bruch; ooggetuige: Mevr.J.B. Pardijs en Hr.W.C.Te Hasseloo te Lochem (toestel werd spoedig weggehaald). Plaats ook bekend bij Hr.F.A.Pardijs te Lochem.

 

36 en 37) 11 mei: Twee Me Bf-109’s in brand geschoten door de 9e Cie Lumi (2tl) te CULEMBORG.

- Hoogterp p.182; Alphen J. p.13 en SGL(T498) (beide laatsten melden één toestel).

 

38) 11 mei: Ju-52 van IV/KG zbV 1 bij WAARDENBURG (noord van Zaltbommel) 0559 uur neergestort; in brand geschoten door vuur van de pelotons lumi te Waardenburg. Personeel verlaat per parachute tijdig het toestel; ; 15 man parachutisten genomen en afgevoerd naar het Hoofdkwartier Veldleger.

- Lvd p.685; SGL(T491); Chronik der IV/KG zbV 1; 3LK.

 

39) 11 mei: Me Bf-109 neergehaald bij DREUMEL (zuid van Tiel) door 2e Peloton, 6e Cie Lumi; vlieger kgvn gemaakt door de pelotonscommandant.

- Hoogterp p.184; SGL(T499).

 

40 t/m 42): 11 mei: 3 Me Bf-109’s:  van 2/JG 20 en 4/JG 27 (beide behorend tot JG 51) door luchtafweer neergeschoten en vernield omgeving Tiel, te weten 1 bij LATESTEIN (oost van Tiel), 1 bij KERK AVEZAATH (west van Tiel, zuidwest van Zoelen) en 1 bij ELZENPASCH (noordwest van Tiel, onder DRUMPT).  De Bf-109 van 2/JG 20 sloeg over de kop.  Olt en Staffel- kapitän Albrecht Freiherr von Minnigerode “wurde von den holländischen Truppen aus dem Bruch unverletzt herausgeholt und später den Engländern übergeben, die ihn nach Canada brachten”.De Bf-109 van 4/JG 27 kreeg ‘bei Tiel einen 2cm-Flaktreffer in den Motor’. Lt Lothar Scheffler maakte een buiklanding en werd kgvn gemaakt.

- DVL(56): 100% Bruch; Weiss(31):’bei Tiel’; Vlr p.589 en 3LK, BOD A.I.l.(k) No 106/1940; LLC(12); SGL(T496), T497(met abusievelijk Almkerk resp. Amerongen)en T(503)

 

43) 11 mei: Me Bf-109 van 5/JG 26 neergeschoten bij DE KLOMP door 1-7 Pel Lu Mitr, na aanval met 3 andere Me Bf-109’s op dit pel.

- W&C: p.66; Foto op p. 67; als registratie slechts zichtbaar “14”. LLC(12): Shot down by Flak South of IJsselmeer; Olt Hubertus von Holtey (Staffelkapitän) gewond en kgvn; SGL(T505).

 

44) 13 mei: Me Bf-110 neergestort bij de Postweg te GROESBEEK om 12.30 uur.

- Bron: Museum Groesbeek en SGL(T634).

 

N.B.Niet alle gelokaliseerd:

45 + ?) 6e Cie Lumi schiet op 10 mei ongeveer 10 vltgn neer (-Vlr p.123). De 5e en 6e Cie Lumi schieten samen op 11 mei vermoedelijk 14 vltgn neer (-Lvd p.686) en op 13 mei vermoedelijk 7 vltgn (-Lvd p.688)

 

 

UTRECHT 

 

1)  10 mei: 1 Duits vltg (type onbekend) neergeschoten bij UTRECHT; 1 onderofficier kgvn gemaakt die per parachute was geland.

- Vlr p.641

 

2)  10 mei: 0400 uur: Ju-52 neergekomen bij RENSWOUDE bij Hotel De Dennen.

- GV 1-I-15 RI, res 1e lt M.J.Klawer (sectie C); SGL(T315).

 

3 en 4) 10 mei: 2 He-111P van 4/KG 4 neergestort en verbrand bij de NOORDGRENS VLIEGVELD SOESTERBERG. Bemanningen omgekomen: 8 doden geborgen en begr te Rhenen: Olt Patrick von zu Mühlen, Uffz Paul Kirsch, Ogefr Wolfgang Römer, Ogefr Werner Dreyer, Lt Alex Bohnenkamp, Uffz Helmut Heimsath, Hgefr Waldemar Mittelhäuser en Gefr Eugen King; thans te Ystn graven CC-79 t/m CC-86.

- DVL(6):beide 100% Bruch; door ‘Flakbeschuss und zusammenstoss’), Lvd p.654; Vlr p.514; Hoogterp p.112/113; Weiss(16); SGL(T133 en T134); VLL(6); LLC(2) en Ystn.

 

5) 10 mei: 10 mei: Do-17Z van Aufkl.Staffel 7.Flieger Division neergeschoten en vernield bij WILNIS/WOERDEN

-  DVL(40): ‘Aufkl.Staffel 7./Flieger Div.- Woerden/Wilnis 04.15 Uhr. Abschuss durch Fokker G-1.  Do 17Z, Wnr 3474, 4QU+JH, 100% Bruch; Olt Heinz-Wolfgang Florin kgvn en naar Engeland afgevoerd, Obfw Ernst Rättig, Uffzn Erwin Müllet en Albert Apholz gewond en achtergebleven; SGL(T102).  Motornummer- plaatje (in bezit H.W.van Soest te Wilnis) vermeldt o.m.: Zeichnr.17574-19 Ger.Do-17Z.; BOD: A.I.l.(k) REPORT No.129/1940;

 

6) He-111 neergestort en verbrand bij LEERSUM

 - SGL(T124); foto Hoogterp naast p.96.

 

7) 10 mei: Ju-88 A-2 (4D+CD) van 3/KG 30 neergestort door luchtafweer bij OUDENRIJN Weiss schrijft: “Zwischen 1100 en 1200 Uhr griff die 3/KG 30 zur Unterstützung der deutschen Fallschirmjäger und Luftlandetruppen in und um Waalhaven an. Die Flak traf eine Ju-88A-2 der Staffel mit einem Voltreffer während des Sturflugges und wieder konnte nur der Bombenschütze Ofw Ludwig Edmüller noch rechtzeitig mit dem Fallschirm abspringen, geriet verwundet in Gefangenschaft und wurde durch deutsche Truppen in einem Rotterdammer Krankenhaus befreit. Olt Hans-Werner Magnussen, Uffz Gerhard Richter und Uffz Karl Röscher fanden in der aufschlagenden Ju-88 den Tod.“ Gesneuvelden in Amsterdam op de Nieuwe Alg.Oostyerbegraaf- plaats begraven. Thans: Ystn graven CX-171 t/m CX-173. 

- DVL(8):100% Bruch; LLC(9); SGL(T345); Weiss(18).

 

8) 10 of 11 mei: 0600 uur: Ju-52 van KGr zbV 11 neergehaald en verbrand bij VEENENDAAL, ter hoogte van de  ‘Rode Haan’, west van de Slaperdijk, ca 300 m zuidwest v/h Jachthuis. 1 bemanningslid sneuvelt; 3 anderen door 2-4 RA kgvn gemaakt.

-  M.Brink en C.Cramer:”Ergens in Nederland; Veenendaal 1989, p.123 (met 2 foto’s). Voorts Lvd   p.589 (foto), Rijnhout p.47 (foto met stuk tekst); Hoogterp naast p.161 (foto); SGL(T316); W&C p.66. 

 

9) 13 mei: He-111P (5J+CH) van 1/KG 4 noodlanding bij IJSSELSTEIN (tussen JUTPHAAS

en JAARSVELD) op ca 1 km van de zendmasten te IJsselstein. Vier man na kort gevecht door patrouille Politietroepen kgvn gemaakt. In vltg belangrijke documenten (stafkaarten waarop zendmasten rood omcirkeld).

- DVL(71): 100% Bruch, Vlr p.640 en 641, Lvd p.650, GV dpl AW Krijgers uit Den Haag (GpIV, Pak U, nr 54) : “Door het geschut in Jutphaas wordt een bow getroffen. Hij maakt een zwenking en landt met ingetrokken landings-gestel. Iedereen vuurt(…) De inzittenden springen uit het toestel na de mitr onklaar te hebben gemaakt. Enigen van hen huilen van angst. De Duitsers worden gevangen genomen”. Foto’s: Rijnhout p.92,  Mallan p.239, SGL(T605).

 

10 t/m 13) 13 mei: Vier toestellen neergehaald rond UTRECHT. Eén bemanning bood verzet maar werd overmeesterd. (Crashplaatsen niet gelocaliseerd; doch mogelijk is 9) hierboven hierbij inbegrepen) 

- Vlr p.82..

 

N.B. Niet gelokaliseerde of onvoldoende bevestigde crashes:

-10 mei: 10e Bt.LuA (bij RHENEN) schiet “vermoedelijk” 10 vltgn neer (Lvd p.660).

-Te Rhenen begr Uffz Otto Griesshaber van Ju-52:DVL(16)behorend tot 13/KGzbV1. Gesn.10  

   mei; thans Ystn Graf CA-192.

 -10 mei: Luchtverdedigingsgroep UTRECHT schiet vermoedelijk 5 vltgn neer (Lvd p.650).

Voorts: Ju-87B is volgens onderzoek hr.Zwaan (+) van de Studiegroep luchtoorlog 1939-1940 bij ELST (Ut) neergekomen (SGL T337), evenals een Hs-126 (SGL T 146) bij Den Haag volgens zelfde Studiegroep.

 

 

NOORD-HOLLAND

 

1 en 2) 10 mei: 2 Fw 58B-2 Weihe bij vliegpark DE VLIJT op TEXEL neergehaald door 2 tl.

- SGL(T448 en T449); zegt 11 mei; Hdr p.49

 

3) 10 mei: Me Bf-109 E-4 van 5(J)/Tr.Gr.186 te 05.00 uur neergekomen in de WADDENZEE. Gefr.W. Raose kgvn gemaakt en afgevoerd naar Engeland.

- SGL (T378); DVL(68): 100% Bruch.

 

4) 10 mei: 1700 uur: 1 Duits vltg (type onbekend) neergeschoten boven de WADDENZEE door 21e BtLuA (7,5 tl)

- Stuk 461/17  LuA Den Helder;

 

5) 10 mei: 2300 uur: He-111 door 21e BtLuA neergeschoten na in zoeklichten te zijn gevangen.

Bij DEN HELDER in zee gestort.

- Lvd p.736; Hoogterp p.175; SGL(T122).

N.B.Op grond van het feit dat de Luftwaffe in de meidagen geen nachtelijke aanvallen uitvoerde

(Lvd –noot p.261) en het toestel even tevoren een rode en een groene seinpatroon afschoot, wordt in twijfel getrokken of het hier een Duits vltg betrof. (Mallan).

 

6) 10 mei: Me Bf-109 (“Der Alte”) van III/JG77 neergeschoten op vlv DE KOOY door D-21 nr 219 van 2e Lt Van Overvest. Tijd: tussen 0450-0505 uur. Staffelkapitän Hauptmann Dietrich Robitzsch kgvn en afgevoerd naar Engeland.

- DVL(66): 100% Bruch;  p.168; Mars et Historia, 22e jaargang nr 4, juli/aug 1988, p.116; Weiss(15). BOD A.I.l.(k) 112/1940. Foto’s: Lvd p.166; Rijnhout p.86 en 87, Mallan p.111, Broekmeijer p.56(boven); SGL(T367).

 

7) 10 mei: Me Bf-109 van III/JG77 neergeschoten boven DE KOOY door D-21 nr 234 van 2e Lt Stok; kwam “brandend IN DE ZUIDERZEE’ terecht tussen 0450 en 0505 uur. Ook gezien door de luitenants Bosch en Doppenberg. Lt Stok zegt 3 Me Bf-109’s te hebben neergeschoten; 1 erkend.

- Lvd p.168 en Mars et Historia, 22e jaargang nr 4, juli/aug 1988, p.116; onderzoek F.Gerdessen.

 

8) 10 mei: Me Bf-109 van  III/JG77 brandend neergeschoten omgeving DE KOOY door D-21 nr 242 van sgt Smits; neergekomen in WIERINGERMEER. Tijd: tussen 04.50 en 05.05 uur.

- Lvd p.168; SGL(T379A). 

 

9) 10 mei: Me Bf-109 E-3 van 4.Staffel II(J)/Tr.Gr.186 neergeschoten omgeving DE KOOY door D-21 van de 2e Lt Doppenberg. Neergekomen in de Gemeente ANNA PAULOWNA, in een weiland aan de Zwinweg. Tijd: ca 05.00 uur. Vlieger: Uffz Wilhelm Rudolf gesneuveld..

- Weiss(15) schrijft 5.Staffel); Lvd p.168; DVL(50); LLC(2);  SGL(T362);  Mars et Historia, 22e jaargang nr 4, juli/aug 1988, p.116; I&I foto van o.m.Uffz Rudolf op p.130; archief J.Carsjens te Hippolytushoef en P.Riteco te Den Helder (o.m. met foto neergekomen vliegtuig)

 

10) 10 mei: 1 Duits vltg (type onbekend) neergeschoten door 21e BtLuA. Tijd: 1700 uur;

 neergekomen in WIERINGERMEER.

 - Hoogterp p.174.

 

11) 10 mei: ‘s middags 1 Duits vltg (type onbekend) neer bij BERGEN door de

15eBtLuA. Crashlocatie niet bekend.

- Hoogterp p.174.

N.B.

De Luchtverdedigingsgroep Alkmaar heeft vermoedelijk 6 vltgn neergeschoten; zie Lvd p.753. Er ontbreken dan vermoedelijk 5 locaties.

 

12) 10 mei: circa 0330 uur He-115B (mijnenleggend vltg) van K.Fl.Gr.106 neergehaald door vuur Batterijschip ‘IJMUIDEN’ en de 152e BtLuA (verdween met een zwarte rookpluim).

- I&I p.137 met noot 48 p.N-13.

 

13) 10 mei: ca 0430 uur Duitse bow (He-111 of Ju-88) neergeschoten IN ZEE BIJ IJMUIDEN

door T-5 nr 858.

- Lvd p.145 en 1041; Schoenmaker en Postma: ‘Mei 1940-de verdediging van het Nederlandse luchtruim’p.12.

 

14) 10 mei: ca 03.30 uur Ju-52 neergehaald door lua te IJmuiden en neergestort nabij CASTRICUM.

- ‘Mei 1940’van W.Schoenmaker en T.Postma, p.75; WNfr p.8; SGL(T329).

 

15) 10 mei ca 04.30 uur 1 Duits vltg (type niet genoemd) neergehaald door peloton LAD te Wormer en ws neergestort bij GRAFT. Opm.: Dit zal hetzelfde toestel zijn dat als neergekomen bij PURMEREND wordt gemeld op p.150 van het “Gedenkboek voor de vrijwillige landstorm-korpsen Luchtwachtdienst en Luchtafweerdienst” (Leiden 1949)

- MS Oct 1940, p.431.

 

16) 10 mei:  Me Bf-109 van 5/JG 2 noodlanding bij HOOFDDORP, neergehaald door de 8e BtLuA.

- Lvd p.142; Hoogterp p.93.

 

17) 10 mei: Ju-88A van 1/KG 30 beschadigd op SCHIPHOL (door wielpoot gezakt),

neergeschoten door de D-21 nr 225 van de 1e Lt Sluyter.

- Lvd p.177; foto Lvd p.171 en Rijnhout p.80.

 

18) 10 mei: Do-17 brandend op SCHIPHOL (na luchtgevecht, gevolgd door noodlanding).

-  Foto Rijnhout p.80.

 

19) 10 mei: Ju-88 A-1 (5J+AT) van 9/KG 4 ZUID VAN SCHIPHOL neergestort (volgens LLC

en DVL in het IJsselmeer; volgens SGL bij hoeve Loevenstein), waarbij omkwamen: Lt Reinhard Graf, Ogefr Gerhard Neuber, Ofw Rudolf Mölle en Uffz Otto Pälchen. Thans Ystn resp.graven CW-261 en 262 en CW 287 en 288.

- DVL(7):100% Bruch; Weiss(12); VLL(12); LLC(3); SGL(T360) en Ystn.

 

20) 10 mei: Ju-88 A-1 (5J+IT) van 9/KG 4 ws IN IJSSELMEER gestort waarbij omkwamen Lt Günther Hinsch, Ogefr Albert Fölsch en Ogefr Karl Danzmair; thans Ystn resp.graven BH-8, CV-4 en CV-5. Uffz Ernst Herzog eveneens gesn; ws naar Duitsland gebracht.

- DVL(7):100% Bruch, voltreffer Flak; Weiss(12); VLL(12); LLC(3); SGL(T353), met abusievelijk Sloten en Ystn.

 

21) 10 mei: Ju-88 A-1(5J+GT) van 9/KG 4 neergestort bij VIJFHUIZEN, noord van Hoofddorp bij de Hoofdweg 457; geheel vernield. Gefr Franz Strada gesn. Kgvn: Olt Friedrich-Karl Rinck, Ofw Wilhelm Rüther en Gefr Ferdinand Wissing.

- DVL(7): 100%Bruch ‘durch Fokker D XXI’; VLL(10); LLC(3) en SGL(T341).

 

22) 10 mei: He-111 P-6 (5J+PR) van 7/KG 4 bij aanval op Schiphol neergekomen bij ZWANENBURG. Kgvn: Lt Viktor Pollitz, Uffz Bernhard Hintze, Ogefr Helmut Röthig en Uffz Edmund Schubert. Naar Engeland afgevoerd.

- DVL(7): 100% Bruch; VLL(10); LLC(3); Weiss(11); SGL(T141).

 

23) 10 mei: He-111 brandend neergestort bij ANKEVEEN (west van Bussum) door vuur 7e Bt LuA. Inzittenden krijgsgevangen gemaakt.

- Vlr p.642, Hoogterp p.114; SGL(T115).      

 

24) 10 mei: He-111 neergeschoten bij ‘S-GRAVELAND (west van Hilversum) door 7e BtLuA.

- Hoogterp p.114; SGL(T121).

 

N.B. 10 mei: ca 0400 uur bij aanval op vliegpark HILVERSUM vermoedelijk 2 Me Bf-109’s neergeschoten door zware en lichte mitrs van de 6e Compagnie Bewakingsroepen.

- Vlr p.541. Volgens Lvd p.316 aanval door 8 Me Bf-109’s; neerschieten hier onbekend.

 

25) 10 mei: Duitse jager (type onbekend) neergeschoten door Fokker C-14W F-5 tijdens

vroege ochtendpatrouille, te hoogte van BERGEN. Crashlocatie niet bekend (in zee?)

- N.Geldhof: “70 jaar Marine Luchtvaart Dienst”, p.56

 

26) 10/11 mei: He-111 in zoeklichten gevangen en neergeschoten. Neergestort achter de

BALGZANDDIJK.

- Stuk 461/16; SGL (T122); Lvd p.736.

N.B. Om 2300 uur vingen zoeklichten bij Den Helder een vltg in de bundels, waarna dit   

werd neergeschoten door de LuA. Zie ook Lvd p.736; betreft mogelijk hetzelfde toestel.

 

27) 11 mei, voormiddag: Duits watervliegtuig (moet een He-59D zijn) neergestort in ASSENDELFT, vermoedelijk door vuur 152e Bt LuA.

- WNfr p.11.

 

28) 11 mei: “Die II.(J)/Tr.Gr.186 verlor durch die gegnerische Flakabwehr im Raum Den Helder eine ihrer Me Bf-109 E-3; nach einem Flaktreffer muszte Uffz Werner Haase notlanden und geriet in holländische Gefangenschaft. Der deutsche Jagdflieger wurde kurz darauf den Engländern übergeben und verbrachte der Rest des Krieges in Canada”. Volgens de opgave kgvn van Den Helder was het toestel neergestort bij het MONUMENT OP DE AFSLUITDIJK.

- DVL(57): 100% Bruch; Weiss(33); SGL(T.500): 6/JG 186.                                                            

 

29) 12 mei: Me Bf-109 E-3 van 6(J)/Tr.Gr.186 neergestort bij GROOTE KEETEN (Gem.Callantsoog), LuA treffer bij aanval op De Mok. Vlieger Uffz Günter Feld redt zich per parachute. “Er geriet in Den Helder in holländische Gefangenschaft, wurde den Engländern übergeben und später nach Canada gebracht”(Weiss).

- DVL(68): 100% Bruch; Weiss(41), SGL(T568).

 

30 en 31) 13 mei: twee Do-215’s bij TEXEL IN ZEE (1 brandend) resp 0700 en 0710 uur door

101 Bt LuA.

- Stuk 461/18; LuA Den Helder. SGL meldt 0710 bij (T603).

 

32) 13 mei: Ju-88A-1 van 8/KG 30 IN ZEE BIJ OUDESCHILD; bemanning redt zich met zwemvesten en wordt kgvn gemaakt: Lt Anton Kleimacker, Uffz Max Marmein, Gefr Walter Gröber en Gefr Otto Beyer; later naar Engeland afgevoerd.

- DVL(72):”durch Marineflak 06.35 Uhr”, 100% Bruch; BOD: A.I.(k) Report No.98/1940, Lvd p.529, Schuurman (p.107-109), Weiss(50);; SGL(T617); 100% Bruch.

 

 

33) 14 mei: 1745 uur: 1 Duits vltg (type onbekend) neergeschoten.

- Stuk 461/17.

 

N.B.

- 10 mei: Een Franse Potez-631 jager zou bij IJMUIDEN een Ju-52 hebben neergeschoten. Zie Wim Schoenmakers en Thijs Postma: “Mei 1940-de verdediging van het Nederlandse luchtruim” (ISBN 90.6707.072.6)

- 11 mei:  21 Bt 7,5 tl: 1500 uur: Junkers (type niet genoemd) verdwijnt richting NOORDZEE, rookverschijnselen achterlatend. Zie Stuk 461/17.

 

 

ZUID-HOLLAND, NOORD VAN DE LIJN BRIELSCHE MAAS-NIEUWE MAAS-LEK

 

1 t/m 57) 10 mei: 57 Ju-52’s op vlv VALKENBURG . Weggezakt in drassige bodem; deels ver-

nield door artillerievuur , luchtbombardementen(door Fokkers C-10 en  C-5) en bij de herovering 

van het vlv. (Op een foto ook een Do-17 en (mog) een Junkers W-34(1motorig) te zien; niet in Duitse documentatie en niet op luchtfoto’s; kan na 14 mei zijn genomen).

- 50 Ju’s: MKGR p.13,  plus 3+4 Ju’s (Metzsch, pag 13). Volgens Weiss 23 totaal vernield; overige in verschillende graad beschadigd. Luchtfoto’s in Broekmeijer p.49-51. Voorts in archief Secties Militaire Geschiedenis en Luchtmachthistorie.

 

58) 10 mei: Ju-52 om 0925 uur neergekomen en verbrand op weiland achtere MAALDRIFT.

- Lvd p.549, Grav p.156, GVn 1-RHM; .SGL(T165). Foto: Hazenberg p.128 (boven).

 

59 t/m 78) 20 Ju-52 vernield op STRAND TUSSEN KATWIJK EN SCHEVENINGEN.

- 20 gemeld door bemanningen Fokker C-5 nrs 621, 631 en 639; zie Lvd p.411.

N.B. Mogelijk meer, daar de meldingen van aldaar in brand geschoten toestellen

dit getal overtreffen.Volgens kaartje Von Metzsch hiet 4 groepen geland: Gp Olt Voigt direct zuid Katwijk, Gp Fw Polyka noord Wassenaarse Slag, Gp Lt Erdmann iets verder zuid van de

Wassenaarse Slag en Gp Lt Müller tussen noordrand Den Haag en Wassenaarse Slag.

Gp die omstreeks 0645 even ten noorden van de Wassenaarse Slag” landde, bestond uit 15 toestellen, waarvan er 6 weer opstegen (WNfr p.24); er bleven hier dus 9 toestellen. Als bij de drie andere groepen géén Ju-52’s zijn opgestegen, moeten deze tezamen 11 toestellen hebben geteld. Voorts toestellen vernietigd met 21 schoten van de Instructiebatterij 7 Veld vanuit Katwijk aan Zee. Talrijke foto’van op het strand vernielde Ju-52’s, doch weinig exacte locatie-opgaven. Zie o.m.: o.m. Hazenberg p.129 (onder), p.131, p.133 (onder), p.149; Küpfer:”Nederlands vliegers in het vuur” (Haarlem 1945),  naast p.194 en Rijnhout p.59-62 en 107-107.(Eén rnr deels zichtbaar: ?Z+IK; moet zijn 1Z+IK) van 2/KGzbV1) Rijnhout p.60)

Meldingen 10 mei:

- ca 0610 uur 3 Ju-52’s OP STRAND BIJ KATWIJK in brand geschoten door G-1 nr 321 van 1e lt Thijssen; Lvd p.269.

- ca 1130 uur: van 5 op STRAND WEST VAN VALKENBURG gelande transportvltgn

1 Ju-52, doch ws 2 in brand geschoten door C-10’s nr 713 en 714; Lvd p.287 en 290.

-ca 1555 uur: van 20 Ju-52’s OP STRAND TUSSEN KATWIJK EN SCHEVENINGEN

7 Ju-52’s in brand geschoten met lichtspoor van C-5’n 621, 631 en 639; Lvd p.411

-voor 1555 uur: Ju-52 op WASSENAARSE STRAND door Nederlands vliegtuig in brand geschoten; melding 1555 uur van Post Katwijk aan C-Westfront VgH.

-ca 1700 uur: 7 Ju-52’s op STRAND BIJ WASSENAARSE SLAG vernield: 3 in brand gebombardeerd door C-5’n nr 646, 612 en 594; de 4 overigen door beschieting vernield; Lvd p.321 en 1081.        

-ca 1820 uur: 2 Ju-52’s op STRAND TUSSEN KATWIJK EN SCHEVENINGEN in brand geschoten door C-5 nr 645; Lvd p.412 en 1092.

-Ju-52’s op STRAND vernietigd door met 21 schoten van de Instructiebatterij 7 Veld vanuit Katwijk aan Zee; GV Instr.Bt 7 Veld.

 

79 en 80) 10 mei:  2 Ju-52’s IN ZEE gestort door vuur 62e en 63e Pel Lumi;

- Lvd p.630.

 

81) 10 mei: ca 0430 uur: Ju-52 van I/KGzbV 172  IN ZEE WEST VAN KATWIJK neergeschoten door T-5 nr 862

- Lvd p.145 en 1041; Schoenmaker en Postma: ‘Mei 1940-de verdediging van het Nederlandse luchtruim’, p.12; SGL(T327A)

 

82 t/m 103): 10 mei: 22 Ju-52’s achtergebleven op VLV OCKENBURG (0520 eerste 18 geland, half uur later gevolgd door een achttal. Van deze 26 op het vlv gelande vltgn konden vóór de herovering nog 4 opstijgen; ca 12 zijn door artillerievuur vernield.

- Grav p.33 en p.75; WNFr p.29 en Lvd p.537; Weiss(6):’22 Ju 52/3m wurden zerstört’.

 

104) 10 mei: Ju-52 in BOSHAM ZUID VLV OCKENBURG, halverwege huizen Ockenburg en Ockenrode.

- Grav p.83 en zbV9: 3 geland, 2 weer opgestegen.

 

105 t/m 107): 10 mei: 3 Ju-52’s op HEIDEVELD ZUIDWEST VLV OCKENBURG

- Kaart Sectie Krijgsgeschiedenis KLu, correspondentie Klu en Lvd p. 831

 

108 en 109): 10 mei: 2 Ju-52’s op open bosplek bij ruïne SOLLEVELD, 500 meter west van huis Ockenrode in de grond weggezakt (1 met ambulancetoestel, operatieinrichting en instrumenten).

- GV C I-RGr; OBr met getuigenverklaringen J.Maat en zijn zoon uit Monster (bij hun bezichti-ging na de capitulatie waren beide vltgn leeg), Lvd p.832.

 

110 t/m 115): 10 mei: 6 Ju-52’s OP STRAND TUSSEN KIJKDUIN EN MONSTER: 3 DIRECT ZUID VAN BADHOTEL KIJKDUIN.

- GV Lt Koppeschaar (meldt er 5; 2 zijn weer opgestegen); Lvd p.831 en 832. Foto van één: Rijnhout p.106. Voorts 3 (achtergebleven en vernield van 6 gelande Junkers) OP STRAND NOORD VAN TERHEYDE, TUSSEN STRANDPALEN 108 EN 110.

- GV Detachement Ter Heijde, p.3, WNfr p.30, Lvd p.831 en verslag Kapt.Luit.ter zee A.S.Pinke op Hr.Ms.Van Galen. Foto’s van deze 6 Junkers: Haags Gemeente-archief nrs 6.16140 t/m 6.16146 (1 dubbel)

 

116) 10 mei: Ju-52 brandend neergestort bij STRANDPAAL 110.

- GV Detachement Ter Heijde, p.3. en Haags Gemeente-archief, foto nr. 6.16148 en 6.16149 (ws)

 

117) 10 mei: Ju-52 (geheel vernield) op strand noordoost van KIJKDUIN, TUSSEN DE STRANDPALEN  104 en 106.

- Haags Gemeente-archief nr 1.09417 (Verklarend onderschrift bij foto).

 

118) 10 mei: 1 Duits vltg (type niet genoemd) brandend neergestort  OOST VAN DE LUCHTWACHTPOST SCHEVENINGEN.

- Luchtwachtmelding Post Scheveningen van 05.55 uur (Sectie Krijgsgeschiedenis Luchtmachtstaf). Mogelijk Ju-88 A-1 genoemd door SGL(T351).

 

119) 10 mei: 1 Duits vltg (type niet genoemd) neergeschoten bij WAALSDORP.

Mogelijk de door de Fokker D-21 boven Den Haag neergeschoten Ju-52 van KGr zbV 12 waarvan Weiss meldt dat de Fokkervlieger “nach dem Abschusz einer Ju-52 der KGr zbV 12 in Ruigenhoek wegen Ladehemmung” een tussenlanding moest maken. 

- Luchtwachtmelding Post Scheveningen van 07.28 uur.(Sectie Krijgsgeschiedenis Luchtmacht-staf) en Weiss(13).

 

120) 10 mei: Ju-52 van IV/KGzbV 1 neergestort bij MONSTER.

- Lvd p.832 en 841; GV Batterij Vetharding (Delft); SGL(T275). Foto Rijnhout p.42/43.

 

121) 10 mei: Ju-52 van 10/KGzbV 1 (1Z+AU) bij HET WOUDT; uitgebrand; 1 Duitse luchtinfanterist omgekomen. Van de vltgbemanning kgvn en naar Engeland afgevoerd: Hptm Hauck, Ofw Hermann Sorgas, Fw Erwin Niederer en Uffz Fischer. Voorts daar en in omgeving nog 23 andere .

- DVL(13): 100% Bruch; BOD A.I.l.(k) Report No.93/1940; SGL(T232). Zie ook Brongers-Sl p.171. Foto’s: 4 stuks Rijnhout p.44

 

122) 10 mei: Ju-52 bij LOOSDUINEN, zuidwest van de Houtweg en noord van Bouwlust.

8 man kgvn door patr 4-13 Depbat.

- Grav p.70 en GV 4-13 Depbat

 

123) 10 mei: ca 0530 uur: Ju-52 van KGr zbV 9 neergestort en verbrand in DEN HAAG, 2e ADELHEIDSTRAAT door vuur 164e BtLuA.

- Lvd p.629 en 835; Hoogterp p.157/158; foto Rijnhout p.29 en Mallan p.195; SGL(T320).

 

124) 10 mei: ca 0600 uur Ju-52 neergestort in DEN HAAG, HAAGSE BOS door vuur 164e Bt LuA.

- Lvd p.629; Hoogterp p.161; SGL(T335); meerdere foto’s.

 

125) 10 mei: Ju-52 neergestort zuidoost van DEN HOORN. Inzittenden met handvuurwapens trokken naar de Schie.

- OBr met getuigenverklaring van P.Berkhout uit Schipluiden (woonde op 10 mei in huis vlakbij de crashplaats).

 

126) 10 mei: He-111 neergekomen direct zuid van de spoorlijn bij DEN HOORN en iets noordelijker van de Ju-52 genoemd onder 125). 3 man kgvn door patrouille van 1-3 Depbat.

- Getuigenverklaring P.Berkhout (zie bij 125), en Grav p.176, GV 1-3 Depbat; SGL(T123).

 

127) 10 mei: Ju-52 van KGzbV 12 geland WEST VAN ABTSWOUDE. Bleef onbeschadigd. Inzittenden met handvuurwapens naar de Schie. Vltg werd na de capitulatie met grote oplegger afgevoerd.

- OBr, Lvd p.837; SGL(T311)..

 

128) 10 mei: Ju-88A-1 van 4/KG 30 (4D+AM) neergeschoten door Fokker D-21 nr 228 van 2e Lt Droste bij Delft, terwijl de Ju-88 een luchtdoelbatterij aanviel. Kwam volgens Weiss met een buiklanding ZUID VAN YPENBURG terecht. Geheel vernield. Gefr Paul Müller gesn; begr te Voorburg; thans Ystn graf AM-84. Kgvn: Staffelkapitän Olt Theodor Beermann, Fw Alfons Stahl(gewond) en Fw Erich Maar. Olt Beerman en Fw Maar later naar Engeland afgevoerd.

- DVL(66): 100% Bruch (zegt abusievelijk 5/KG 30); Weiss(19), BOD A.I.l.(k) 12.6.1940; SGL(T359); LLC(9); Hey; verslag 2e Lt Droste en Brongers-Yp p.41.

 

129 t/m 145): 10 mei: 17 Ju-52’s vernield op het vlv YPENBURG.

- Grav p.42; voorts geteld door de res.1e Luitenant ir.F.H.Warnaars, tezamen met kapitein Wely van de Regeringspersdienst en vermeld in GV Warnaars van 23 mei 1940. Detailfoto’s: o.m.

Brongers-Yp frontpag en p.118-119.

Uit BOD A.I.l.(k) Report No.89/1940 is bekend dat één van deze toestellen reg.nr G6+IM (van 4/KGr zbV 12) had en dat de vlieger Lt Helmut Meyer,  en de bemanningsleden Heidenreich(gewond) en Mertins kgvn werden gemaakt; Fw Welcher (in rapport Welscher) sneuvelde. Lt Meyer en Uffz Arthur Mertins werden naar Engeland afgevoerd (SGL T322).

 

146) 10 mei: Ju-52 van IV/KGzbV1 neergestort inde SCHAAPWEIPOLDER, zuid van Rijswijk en west van de Vliet.

-  Lvd p.835; SGL(T274).

 

147 t/m 149) 10 mei: 3 Ju-52’s bij de LANGE KLEIWEG, resp. 1 bij de spoorwegovergang aan noordelijk einde - (GV C-3 Depbat), 1 halverwege - (Grav p.177, 13 man kgvn door patrouille 2-6 Depbat) en 1 bij het zuidelijk einde, nog west van de spoorweg (GV kapitein C.M.Hage).

 

150) 10 mei: Ju-52 MIDDEN OOST VAN DE SPIERINGWETERING, oost van Wateringen; 12 man kgvn, 2 motoren en 2 mitrs buit.

- O.m.GV c-Gp ‘s-Gravenhage Westfront VgH (met locatiekaartje en aanduiding vt.21.73; WNfr p.31, Lvd p.836 en  verslag JCA Clasener(MWO).

 

151 en 152): 10 mei: 2 Ju-52’s in buurtschap SION, bij de Kitswonig, noordwest van Delft

- Lvd p.839; foto van één van beide in Rijnhout p.41.

 

153) 10 mei: Ju-52 OOST VAN DE JOHANNAHOEVE, tussen noordpunt Ypenburg en Rijswijk.

- OBr en GVn.

 

154 t/m 168) 10 mei: 15 Ju-52’s direct langs de AUTOSNELWEG DELFT-ROTTERDAM, tussen km-paal 13,5 en 11. Hier 20 geland, 5 weer opgestegen.

- Locaties op oude stafkaart v.m.Sectie Krijgsgeschiedenis Klu. Zie ook Brongers-Sl: kaart 4, pag.59 (van Klu-kaart overgenomen)   

 

169 t/m 171) 10 mei: 3 Ju-52’s bij de Oude Rotterdamseweg, ter hoogte van de KARITAAT-MOLENSLOOT; alle zwaar beschadigd (2 van de 5 daar gelande Ju-52’s waren weer opgestegen);

- OBr met getuigenverklaringen van G.M.van den Berg en diens vader, wonende ter plaatse aan de Rotterdamseweg en P.Hoeke (eigenaar betonfabriek Vrijenban); 1 in de Karitaat-Molensloot “zat van binnen onder het bloed”. Duitsers hadden zware en lichte mitrs; voorts motorfietsen; Lvd p.837 (verzuimt 2 opgestegen toestellen te vermelden).

 

172 t/m 174) 10 mei: 3 Ju-52’s west van OUDE LEDE (BERGBOEZEM); zakten weg en werden later vernield [1 door Fokker G-1; de G-1’s nr 322 (1e Lt-vl Van Oorschot) en nr 303 (sgt-vl Hartkoren) beschoten Ju-52’s hier en bij de autoweg]

- OBr, Lvd p.837 en 1068, onderzoek Mallan, verslag gesprek met fam Weygerse.

 

175 en 176) 10 mei: 2 Ju-52’s bij BRASSERSKADE, 1½ km zuidoost Ypenburg (hier 3 van de 5 Ju’s weer opgestegen)

- zbV9, GVn 1-6 Depbat, GVn sgtn Wouw en Versteegen, corresp met Sie Krijgsgesch Klu.

 

177) 10 mei: Ju-52 bij KATWIJK,  noordoost PIJNACKER, ca 06.22 uur, bij electrisch gemaal; bemanning kgvn gemaakt door Pontonniers.

- Ooggetuigenverslag M.T.B.Beckers uit Pijnacker, Lvd p.840, SGL(T336), Brongers-Sl p.154

 

178) 10 mei: Ju-52 bij NOOTDORP, bij schuur Hr.Wiegel, jachtopziener te Nootdorp.

- Verklaring Hr.Wiegel;Verslag dpl sld J.A.G.H.Haesen; zie Brongers-Sl, p.168 (onder); Hey.

179) 10 mei: Ju-52 van 10/KGzbV1 (1Z+JU) zuidwest van BERKEL in de Westpolder, 400 meter west van de spoorlijn; (vt 90.444). Neergeschoten door luchtafweer. Aangevallen door 1e lt Dop van het Depot Wielrijders. Uffz Max Lubbe (Bordschütze) gesn en begr te Rotterdam; thans Ystn BW-219; 10 kgvn van wie 3 gewond. Kgvn bemanningsleden: Uffz Michael Schnaltzger (Flugzeugführer), Uffz Heinz Schnittermann(Bordfunker) en Fw Friedrich Felger (Bordmechaniker); allen naar Engeland.

- DVL(13): 100% Bruch; Grav p.181, GV 1e lt Dop, Brongers-Sl p.154; Hey; SGL(T206).

 

180 en 181) 10 mei: 2 Ju-52’s in de NOORDPOLDER, west van BLEISWIJK (3 van de 5 hier gelande vltgn weer opgestegen); na gevecht 47 man kgvn. Buit: wapens, munitie en 2 stukken infanteriegeschut. Locaties ingetekend op stafkaart 1940; vt 90.444.

- GVn DepotWielrijders e.a.; Lvd p.837 en 839; Grav p.181, Brongers-Sl p.155-156; SGL(T308 en T309).

 

182) 10 mei: Ju-52 van 3/KGr zbV 9 neergekomen bij MOORDRECHT. Patr.Dep.Wielrijders maakt 3 vltgmitrs, fototoestel met opnamen, een parachute en munitie buit. Ju later door Bat.Wegentroepen vernield.

- Dagboek DepotWielrijders te Gouda; SGL(T297).

 

183) 10 mei: Ju-52 (9P+DL) van 3/KG zbV 9 neergeschoten bij STOLWIJK, noord van wegknik, door Fokker D-21 nr 213 van 2e lt Plesman. 9 man kgvn: Olt Drengk, Lt Hahne, Ofw Schlick, Uffz Hensel (+), Fw Rühl, Fw Armbrust, Ofw Bauer (gewond), Uffz Seib en een gewonde parachutist. M.u.v.Rühl en de gesneuvelde Hensel later naar Engeland afgevoerd.Vltg later vernield door Bat.Wegentroepen.

- zbV9: Anlage 4, Lvd p.179, Vlr p.633, GVn Dep.Wielrijders en BOD: A.I.1.(k) Report Nov 87/1940; DVL(30), SGL(T317); zie ook Brongers-Sl p.155-157.

 

184) 10 mei: Ju-52 van Stab KGr zbV 11 neergekomen 1200 uur bij onderstation op SPOORWEGSPLITSING WEST VAN GOUDA; 3 vliegers kgvn; naar Gouda afgevoerd met een motorwagen van station Gouda.

- Dagboek DepotWielrijders te Gouda; GVn Spoorwegtroepen te Gouda; SGL(T305).

 

185) 10 mei: Ju-52 in POLDER MIDDELBLOK, zuid van Gouda en west van Gouderak.

- GV Bat Spoorwegtroepen en DepotWielrijders.

 

186) 10 mei: Ju-88 A-2 (4D+FT) van 9/KG 30 neergestort bij ZEVENHUIZEN (Bierhoogteweg). Bemanning kgvn, wapens buitgemaakt door Verlichtingstroepen. Brits ondervragingdocument noemt een Ju-88 neergekomen ‘noordoost van Rotterdam. 17.20 uur 10 mei; slechts het toestel bij Zevenhuizen komt hiervoor in aanmerking. Kgvn: Olt Walter Wülknitz, Ogefr Harry-Willi Abt, Gefr Heinz Borchers en Gefr Gerhard Manthey(licht gewond). Allen werden naar Engeland werd afgevoerd.

- DVL(8):100% Bruch, BOD: A.I.l.(k) Report No.88/1940; Weiss(18), LLC(8); GVn I-Verlichtings Afdeling; Brongers-Sl p.154/155; SGL(T361).

 

187) 10 mei: 1 Duits vltg (type niet genoemd) bij MOERKAPELLE neergekomen. Door Bat.Wegentroepen vernield.

- GVn Depot Wielrijders te Gouda.

 

188) 10 mei: Ju-52 bij HILWONING, HOEK VAN HOLLAND; 2 verkoolde lijken en 15 man kgvn; 20 verbrande fietsen.

- OBr met getuigenverklaring rentmeester Staalduinse Bos: W.de Bruin, Brongers-Sl p.109. Lvd p. 841, WNfr p.45; SGL (T252).

N.B. Zie Brongers-Sl p.99 (kaart 7) met locaties van alle bij Hoek van Holland neergekomen Duitse vltgn.

 

189) 10 mei: Ju-52 langs NIEUWE ORANJEKANAAL, zuidoost van het Staalduinse Bos te HOEK VAN HOLLAND (3 Ju’s geland, 2 weer opgestegen). Ca 20 Duitsers per toestel uitgestegen, die zich naar het Staalduinze Bos begaven. Het vltg is uitgebrand en heeft er wel 3 maanden gelegen.

- OBr met ooggetuigenverklaringen pachter E.van Vliet, rentmeester W.de Bruin, sluiswachter J.Verburg en hr.Hogendonk, Lvd p.842.

 

190 en 191) 10 mei: 2 Ju-52’s zuid van STAALDUINSE BOS te HOEK VAN HOLLAND.

Werden later door Nederlandse troepen in brand gestoken. Per vltg 18 man; gingen naar Staalduinse Bos.

- OBr met getuigenverklaringen van de rentmeester W.de Bruin en van J.Verburg, Lvd p.842, WNfr p.44.

 

192) 10 mei: Ju-52 van IV/KGzbV 1 bij AFGEDAMDE SCHEUR op EILAND ROZENBURG (2 geland, 1 weer opgestegen); 40 man uitgestegen; 18 man kgvn.

- OBr met getuigenverklaringen van sluiswachter J.Verburg en hr.Hogendonk, Lvd p.841

WNfr p.46; SGL(T273). Foto: p.23 van”Rozenburg in oorlogstijd” (2000) door John Prooi. Ook in “Oorlog rond Hoek van Holland”(2000), (diverse auteurs) p.40.

 

193) 10 mei: Ju-52 neergehaald bij LEIDEN door Fokker T-5 nr 850.

- SGL (T166), Lvd p.145;

 

194) 10 mei: Ju-88 van 9/KG 4 neergeschoten boven NOORDWIJKERHOUT door D-21 nr 244 van wachtmeester Hateboer. Kwam op strand terecht.

- Lvd p. 161; SGL(T343).

 

195) 10 mei: 1 Duits vltg (type niet genoemd) neergeschoten bij DE KAAG door T-5 nr 855 tussen 0410 en 0550 uur.

- Lvd p.145 en 1040; Schoenmaker en Postma: ‘Mei 1940-de verdediging van het Nederlandse luchtruim’, p.12.

 

196) 10 mei: Me Bf-109 E-3 van 4/JG 27 bij DEN HAAG neergeschoten door lichte luchtdoelbatterij (“2cm Flaktreffer in den Motor”). Toestel zwaar beschadigd na noodlanding. De vlieger, LT Lothar Scheffler kgvn en naar Engeland afgevoerd.

- Weiss(31); BOD A.I.l.(k) No 106/1940. Mogelijk betreft de foto in Rijnhout p.63 linksonder dit toestel.

 

197) Vernielde Me Bf-110 aan voet van DUINEN. Juiste locatie onbekend.

- Foto Rijnhout p.63; mogelijk de Me Bf-110 bij Ockenburg, gemeld door SGL(T388).

 

198 t/m 201) 10 mei: 4 He-59D watervltgn van KGr zbV 108 vernield door onder meer Hr.Ms.Torpedoboot Z-5 te ROTTERDAM.

- DVL(43):100% Bruch; Weiss(4/5), Rdm p.76 (noemt 5 vltgn); SGL(T109 t/m T112). Foto’s: Rijnhout p.108, Mallan p.136, JongAP p.89; LLC(1).

 

202) 10 mei: Ju-52 neergeschoten door 3e Bt.LuA en neergestort bij SCHIPLUIDEN.

- Lvd p.611, SGL (T612; zegt 13 mei) foto Rijnhout p.43.

 

203) 10 mei: He-115 C-1 van 3/Küstenfliegergruppe 506 IN ESCAMPPOLDER (ongeveer de plaats waar de huidige HTM remise staat). Was in in nacht 10/11 mei in zoeklichten gevangen en stortte neer.  Bemanning heeft tevoren getracht het toestel te verlaten, waarbij ze in zee terecht kwamen Gesn: (aangespoeld) Lt zur See Erwin Dirking, Uffz Rudolf Seipel en Uffz Siegfried Graf; thans Ystn graven BK-29 t/m BK-31.

- DVL(47): 100% Bruch; SGL(T145); Weiss(35); Ystn en uitvoerig ooggetuigeverslag van Dirk van Rijn, Den Haag.

 

204) 10 mei: Me Bf-109 E-1 van 9/JG 26 door LuA uit omgeving Ypenburg getroffen en in DUINEN BIJ OCKENBURG noodlanding gemaakt. Vlieger Lt Wolfgang Ludewig kan zich bij Duitse troepen bij Ockenburg voegen.

- DVL(6): 100% Bruch; Weiss(20); LLC(1) en SGL((T370).

 

205) 10 mei: JU-88 A-1 van 5/KG 30 neergehaald ‘Vor ROTTERDAM. Durch Schiffsflak. Brit.Zerstörer hafen Rotterdam’. Daar was geen Britse torpedobootjager; moet Hr.Ms.Van Galen zijn geweest. Gefr Peter Casper (Storch) gewond en kgvn.

- DVL(8): 50/60% Bruch.

 

206) 10 mei:  Do-17 bij de KAGERPLASSEN neergeschoten door D-21 nr 212 van de 2e Lt Van der Vaart tussen 0400 en 0440 uur.

- Lvd p.387 en 1086; Foto Rijnhout p.63 toont een ‘boven de duinen neergehaalde Duitse Dornier Do-17’, waarschijnlijk dit toestel.; volgens Weiss(1) betrof het echter een Do-215 B-4 van 2.(F)ObdL. Volgens LLC(1) Leutnant Schierhold kgvn gemaakt.

 

207) 11 mei: Me Bf-110 neergehaald door D-21 nr 213 van 1e lt Focquin de Grave boven MOERKAPELLE en ZEVENHUIZEN; bij REEUWIJKSE PLASSEN neergekomen.

-  Lvd p.186; SGL(T515).

 

208 en 209) 11 mei: Twee Me Bf-110’s neergehaald door D-21 nr 229 van sgt Roos (ws crashes tussen WADDINXVEEN en LEIDEN.

- Lvd p.186 (Toestelnummer-correctie door F.Gerdessen n.a.v.verslag sgt Roos)

 

210) 11 mei: Me Bf-110 neergehaald door de staartschutter van de Fokker T-5 nr 850: sld J.Wijnstra TUSSEN ROTTERDAM EN WADDINXVEEN.

- Lvd p.150 en p.1044; SGL(T516).

 

211) 11 mei: Ju-52 neergeschoten door 3e Bt.LuA om 18.30 uur.

- Lvd p.612.

 

212)  12 mei: ca 0500 uur 1 Duits vltg (type niet genoemd) IN ZEE gestort ten noordwesten van Den Haag door vuur 14e BtLuA.

- Lvd p. 625.

 

213) 12 mei: Ju-88A-1 van 5/KG 30 neergestort tussen HAZERSWOUDE en KOUDEKERK, tegen de spoordijk. Zou bij IJmuiden zijn getroffen door luchtafweer. Vltg in brand gestoken door 1-1RHM.Gesn: Flieger Siegfried Lahm en Uffz Willy Barowka; thans Ystn CV-183 en CV-182. Kgvn: Olt Herbert Schneider en Fw Theophil Schwarz (daarna aan verwondingen gestorven).

- DVL(65): 100% Bruch; Weiss(19); LLC(9); GVn RHM, GV kornet Robert van Delden van RHM en van Dep.Wielrijders; SGL(T559); Ystn.

 

214) 12 mei: He-59D watervltg op de Nieuwe Maas te ROTTERDAM in brand geschoten en tot zinken gebracht door 1-IV-10 R.I.

- Rdm p.110

 

215 en 216) 12 mei: Twee Me Bf-110 neergeschoten door de 3e Bt.LuA bij Vlaardingen, omstreeks 11.00 uur.

- Lvd p. 613; SGL(T386)

 

217 en 218) 13 mei: Twee Ju-52’s neergehaald door 3e Bt.Lua bij Vlaardingen, omstreeks 14.00 uur.

- Lvd p.613

 

219) 13 mei: Ju-52 neergeschoten door 3e Bt.LuA bij Vlaardingen om 16.15 uur.

- Lvd p.613

 

220) 13 mei: Twee vltgn (type onbekend) tot dalen gedwongen door 3e Bt.LuA te Vlaardingen tegen 19.00 uur.

- Lvd p.613

 

221) 13 mei: Me Bf-109 van 1/JG 26 neergeschoten boven WOERDEN door G-1 Lt Peetoom.

- Lvd p.279 en p.1071; SGL(T629).

 

222) 13 mei: Me Bf-109 van 5/JG 51 neergeschoten “über Holland” (100% Bruch). Slachtoffer: Hauptmann …

- DVL(75); SGL(T626)

 

223) 14 mei: ws Ju-52 neergehaald omstreeks 12.00 uur neergehaald door 3e Bt.LuA te Vlaardingen; wierp voorraden uit voor Duitsers te Overschie.

- Lvd p.614

 

 

ZUID-HOLLAND, ZUID VAN DE LIJN BRIELSCHE MAAS-NIEUWE MAAS-LEK

 

1)      10 mei: Me Bf-109 neergestort IN DE OUDE MAAS BIJ DE BRUG VAN SPIJKENISSE; in 

juli/aug 1940 wordt een hoogtemeter uit het wrak gehaald.

- Onderwater p.56/57; SGL(T374).

 

2) 10 mei: He-111P (5J+DA) van de Geschwaderstab KG 4 neergeschoten TUSSEN ROCKANJE EN NIEUWENHOORN in StAnnapolder door G1 nr 312 van 1e Lt Noomen. 4 kgvn en 1 man aan verwondingen overleden: Ofw Ewald Frotscher; begr te Rotterdam; thans Ystn graf  BU-230. Kgvn: Oberst Martin Fiebig, Olt Klaus Born, Ofw Otto Blank en Ofw Oswald Hlubek.

- DVL(6): 100% Bruch; VLL(2); LLC(2); Mallan p.95/96 en p.101-103; Zfr p.40; Lvd p.233 en 1064; SGL(T128), Ystn. Foto’s: JongAP p.87, Rijnhout p.51; Mallan p.97, 101 en 102.

 

3) 10 mei: He-111 van Stab KG 4 neergeschoten bij IJSSELMONDE door G1 nr 312 van 1e Lt  Noomen; 4 kgvn: Olt Andersch en de gewonden: Fw Paul Schiel, Fw Heinz Romatowsky en Uffz Heinz Wiegand, die later in Duitsland werden opgenomen.

- DVL(6): 50% Bruch, Mallan p.96-97 met noot 62 op p.246; Lvd p.233 en 1064; SGL(T138); VLL(2) en LLC(2).

 

4) 10 mei: He-111 P-4 van 5/KG 4 neergeschoten bij ALBLASSERDAM door G1 nr 302 van 1e Lt Kuipers. Verbrand. 4 kgvn: Uffz Gotthold Klenk, Uffz Willi Wiebke, Uffz Hans Zitzmann(zwaar gewond)  en Gefr Rudolf Schlegel.

- DVL(6), Mallan p.98-99 met noot 63 op p.246; Lvd p.233 en 1064, Weiss(10); VLL(6); LLC(3) en SGL(T114). Foto’s: Rijnhout p.92 en Mallan p.99

 

5) 10 mei: He-111P van 5/KG 4 neergeschoten en verbrand zuid van POORTUGAAL door G1 nr 302 van 1e Lt Kuipers. Kgvn(gewond): Olt Hubert Roth, Uffz Herbert Heining, Ofw Fritz Rohrborn en Ogefr Erhard Stephan (opgenomen in ziekenhuis te Rotterdam).

- DVL(5): 60% Bruch (stelt: van 4/KG 4), Mallan p.118 en noot 63 p.246; Lvd p.233 en 1046; VLL(8); Weiss (Duitse bronnen stellen ten onrechte dat deze He-111 zwaar beschadigd naar Duitsland kon terugkeren); LLC(2).

 

6) 10 mei: Ju-52 neergeschoten en in brand gevlogen ten noorden van het veer bij GOIDSCHALXOORD, achter de boerderij De Koning, door G1 nr 311 van 1e Lt Sonderman.

- Mallan p.100 met noot 64 op p.246; Lvd p.234 en 1064, SGL(T194).

 

7) 10 mei: Me Bf-109 neergeschoten IN DE WAALHAVEN door G1 nr 311 van 1e Lt Sonderman.

- Lvd p.234 en 1064; Mallan p.100

 

8) 10 mei: Me Bf-109D, 10e Staffel van 10(N)/JG 2 neergeschoten door G1 nr 311 van 1e Lt Sonderman ZUID VAN ROTTERDAM, zodat “Fw Peter Keller am südlichen Stadtrand von Rotterdam notlanden musste. Er geriet in holländische Gefangenschaft, wurde den Engländern übergeben und nach Canada gebracht”.

- DVL(41): 100% Bruch, Weiss(16); LLC(6); Mallan p.100; Lvd p.234 en 1064.

 

9) 10 mei: Me Bf-109 neergeschoten boven de HOEKSCHE WAARD (Crashlocatie niet bekend;

ws in rivier gestort) door G1 328 van Sgt Soufree.

- Mallan p.108-109; Lvd p.234 en 1064; SGL(T366).

 

10) 10 mei: Ju-87B (Stuka) van IV/(St)LG 1, vliegend zuid van Waalhaven in oostelijke richting, neergehaald door G1 nr 329 van 1e Lt Woudenberg. Crashlocatie niet achterhaald.

- Mallan p.104 met noot 71 op p.246; Lvd p.234 en p.1064, SGL (T521).

 

11) 10 mei: Ju-52 met brandende rechter motor neergeschoten door G1 nr 329 van  1e Lt

Woudenberg. Crashlocatie onbekend.

- Mallan p.104 en Lvd p. 234 en 1064

 

12) 10 mei: Do-17Z (QU+KH) van Aufl.Staffel(F)/7.Fl.Div om  0430 uur neergeschoten

TUSSEN WESTMAAS EN CILLAARSHOEK  in polder begrensd door de Ritselaarsdijk en Munnikendijk, door G1 nr 330 van sgt-majoor Buwalda. 4 kgvn: Olt Erich Langhuth, Lt Sähloff, Uffz Gerhard Rogall en Uff Bernhard Strietz.

- DVL(40) 100% Bruch; Mallan p.121-122; Lvd p.236 en 1065(noemt de G1 nr 219, wat volgens wrakfoto (Mallan p.121) niet juist is); SGL(T103);     GV res kapitein L Germeraad, C 3-III-34RI, onderzoek Onderwater /Wust en Weiss(8); Foto’s: Mallan p.120 en Rijnhout p.95; Opm.:Volgens Lvd p.606 zou hier ook een vltg door geweervuur zijn neergeschoten. Ws is hier sprake van hetzelfde vltg. .

 

13) 10 mei: He-111 P-2 (5J+ST; Wmr 4570) van 9/KG 4 neer tussen GOUDSWAARD en PIERSHIL door G1 nr 330 van sgt-majoor Buwalda (0415 Duitse tijd). Lag in perceel van landbouwer A.Barendrecht aan de Achterweg; 4 kgvn: Bordfunker Gefr Heinz Pälchen, Bordmechaniker Kurt Klemm (beiden zwaar gewond) en 2 anderen, niet met name genoemd, kgvn. Tsl door eigen bemanning in brand gestoken.

- DVL(6):100% Bruch, Mallan p.119-121; Lvd p.236 en 1065; GV kapitein HJC de Ruiter, C 13 Cie Pioniers; SGL(T120); VLL(4), Weiss(16): zegt ‘bij Dordrecht’) en LLC(2).

 

14) 10 mei: He-111P van 1/KG 4. Volgens Verlustliste 6 km zuid van Dordrecht in de St.Anthoniepolder. Bordfunker Uffz Hagen Scharf gewond.

- DVL(6): 10% Bruch (Rumpf) ‘Feindbeschuss, MG Beschuss’; LLC(2) en Lvd 236

 

15) 10 mei: Me Bf-109 neergeschoten boven BEIERLAND door D-21 nr 236 van 2e Lt Sitter na een

kringengevecht. Juiste crashlocatie niet achterhaald. In rivieren bij de eilanden?

- Lvd p.181

 

16) 10 mei: Duits vltg (type niet genoemd) neergeschoten ZUID VAN DE NIEUWE  WATER-

WEG door de 3e Batterij LuA (exacte locatie niet genoemd)

 - Lvd p.610

 

17 t/m 52)  10 mei:  36 Ju-52’s op en bij VLV WAALHAVEN vernield of verbrand door lua, ar- tillerievuur en luchtbombardementen. Weiss: (met uitgebreide beschrijvingen): 5 van II/KGzbV 1  10 van III/KGzbV 1, 14 van IV/KGzbV 1, 6 van 1/KGr zbV 172 en 1 van 1/KGr zbV9.

- Weiss(3, 4 en 23)

 

53 t/m 65) 10-11 mei: 13 Ju-52’s geheel vernield of verbrand op vlv WAALHAVEN door Britse luchtaanvallen. Weiss: 3 van KGr zbV 172, 1 van III/KG zbV 1 en 9 van KGr zbV 11.

- Weiss(27-29)

 

66) 10 mei: He-111 P-2 (5J+BT of 5J+ST) van 9/KG 4 neergekomen bij GOUDSWAARD na aanval op  vlv Bergen; crash volgens DVL ‘unweit von ROTTERDAM’. Kgvn gemaakt: Lt Hans-Werner Paas, Uffz Walther Hufnagel, Ogefr Erich Stölzer en Uffz Franz Lewandofski.

- DVL(7):100% Bruch; VLL(10); LLC(3); Weiss(11); SGL(T117).

 

67) 10 mei: 114 BtLuA, ten noorden van GORINCHEM schiet verm. 2 Ju-52’s neer (i.v.m.’vermoedelijk’ voorlopig 1 vltg gerekend).

- Lvd p.672

 

68) 10 mei: Om 1430 uur een He-111 door 114 BtLuA in brand geschoten en neergekomen in de polder ‘Het Land der Zes molens’ noordwest van GORINCHEM.

- Alphen J., p.12 en Lvd p.672

 

                                                                                                 

69) 11 mei: Duits vltg (type niet genoemd) neergeschoten door 53e Pel Lumi, opgesteld

zuidwest van BPM terrein te Pernis, bij de Oude Maas.

- Rdm p.122

        

70) 11 mei: Me Bf-109 E-3 van 3/JG 51 neergestort WEST VAN ZWIJNDRECHT (Lindtse

Benedendijk) De vlieger, Uffz Franz Schild daarbij omgekomen. Begr te Dordrecht; thans Ystn graf CO-104.

- DVL(57): 100% Bruch; Onderwater p.74; Weiss(32), LLC(12); SGL(T510); Ystn.

 

71) 11 mei: Me Bf-109 E-3 van 3/JG 51 neergestort in de MERWEDEPOLDER, OOST VAN

DORDRECHT.

- Foto: Brongers-Opm Deel 1. SGL(T364). Ws het toestel waarvan Dr.Weiss schrijft: “…während Uffz Fritz Schreiter (gewond volgens DVL) aus seiner zerschossenen Machine aussteigen konnte und nach der Landung vorübergehend in holländische Gefangenschaft kam…”

- DVL(57): 100% Bruch; zegt dat tsl bij WAALHAVEN werd neergeschoten, evenals Weis(32) ; LLC(12).

 

72 en 73) 11 mei: 2 Duits vltgn (type niet genoemd) 1405 uur neergestort:”Te 1405 uur wordt een vij vltg omlaaggeschoten. Het valt na een snelle val met suizend geluid met een harde slag te pletter, RICHTING PAPENDRECHT”. Te 1415 weder een. Precies zo, zelfde richting (exacte locatie niet achterhaald).

- GV res Majoor Overhoff, C  I-1 R.W.

 

74) 11 mei: He-111 14.30 uur bij GORINCHEM in brand geschoten door de 114e Batterij LuA.

- Lvd p.672.;. SGL(T473); Foto: Rijnhout p.80, 3e van boven (was volgens album EW Treffers (V-2LvR) dit toestel, en niet een bij Schiphol)       

 

75 en 76) 11 mei: 2 Duitse vltgn (type niet genoemd) ca 1605 uur neergeschoten (juiste locaties niet bekend).

- GV res Majoor Overhoff, C I-1 R.W. GV Majoor Kloppenburg, C II R.W. meldt neerkomen van een Duits vltg om 1600 uur na luchtgevecht. Ziet dit vanaf zijn cp in Giessen-Nieuwkerk.

 

77) 11 mei: Hs-126 B-1 van Aufkl..Staffel/7 Fl.Div neergeschoten bij PIERSHIL (Pinksterhaven) door Britse Hurricane 17 Squadron. Bemanning omgekomen: Lt Alfred Franke en Fw Joachim Lindner; begr te Rotterdam; thans Ystn BU-228 en BU-229.      

- DVL(56) : 100% Bruch; LLC(11); Onderzoek Onderwater/Wust, Weiss(35), SGL(T482) en Ystn 

                                                    .

78) 12 mei: Me Bf-109 E-1 van 2/JG 26 vernield op VLV WAALHAVEN. Moest  met

motorschade op het vlv noodlanden en werd “mit 100% Bruch ein Totalverlust”.

- Weiss(40); DVL(72): 100% Bruch ‘Waalhaven Notlandung wegen Motorschadens infolge Flakbeschuss’, dateert dit echter op 11 mei.

 

79) 12 mei: Hs-126 van 4.(H)/21 neergekomen bij GORINCHEM. Olt Von Schuler overleeft; 1 man gesneuveld.

- DVL(68): ‘Erdbeschuss durch Fla-MG’.

 

 

80 en 81) 13 mei: Twee Duits vltgn (type onbekend) omstreeks 05.00 uur, resp. ‘s middags neergeschoten door de pelotons luchtdoelmitrailleurs te Vlaardingen resp. een pel te Rotterdam.

- Lvd p.617

 

82) 13 mei: Me Bf-109 E-3 van 5/JG26 neergeschoten door Britse Defiant en in de grond gedoken bij boerderij Gebr.Van Gilst bij  NUMANSDORP, Oostmiddelweg (100% vernield). Olt Karl Borries met parachute neergekomen en kgvn gemaakt.      

- Verslag Olt Karl Borris (zie Jolie p.66); DVL(75): 100% Bruch; Verslag AC Roelofs in “Terugblik” nr 184 (Doc.Gp 40-45) van okt 1980, p.411; Brief  burgemeester Numansdorp dd 1.11.1941 (zie Jolie p.94); SGL(T631).

 

83) 13 mei: Ju-87B (Stuka) van 12(St)LG 1 (L1+?W) neergekomen in de BIESBOSCH.  Fw Karl Ziesemann en Bordfunker Uffz Günther Jordan kgvn en naar Engeland afgevoerd. 

- Vlr p.622 en SGL(T615): Giessendam; Weiss (49) zegt 7 km oost van Sliedrecht en noemt zelfde bemanning; DVL(72): 7 km oost van Dordrecht, bij Sliedrecht, 100% Bruch; Jolie p.21 en p.62:‘ooggetuige’ 11 jarige Henk Kooijck stelt dat het toestel neerkwam in de Biesbosch, op eilandje in het Gat van Kampen.

 

84) 13 mei: He-111P van 1/KG 4 neergeschoten door LuA omgeving DORDRECHT.

- DVL(75): 100% Bruch, SGL(T607); Weiss(49): “Über letzterem Ort (=Dordrecht) erhielt eine He-111 P-2 der 1.Staffel einen Flaktreffer (…) Die gesamte Besatzung sprang mit Fallschirm ab und wurde unversehrt von den Fallschirmjägern aufgenommen”

 

85) 14 mei: ws Ju-52 op 1200 m hoogte omstreeks 10.30 uur neergeschoten door 3e Bt.LuA te Vlaardingen.

- Lvd p.614

 

86) 14 mei: Duits vltg (type onbekend) om 14.30 uur neergeschoten door 3e Bt.LuA te Vlaardingen uit groep van negen.

- Lvd p.614

 

87) 14 mei: Duits vltg (type onbekend) om 16.30 uur neergestort TEN ZUIDEN VAN DE  MAAS bij Vlaardingen, door vuur 3e Bt.LuA. (wierp pamfletten uit)

- Lvd p.614

 

88) 14 mei: Duits vltg (type onbekend): door 3e Bt.LuA te Vlaardingen om 17.45 uur de rechter vleugel afgeschoten. Kwam in zuidelijke richting neer.

- Lvd p.614

 

89) Wrak Hs-126 op vliegveld WAALHAVEN

- Foto: Rijnhout p.75

 

90) Wrak Do-17P op vliegveld WAALHAVEN

- Foto:  Rijnhout p. 75

 

91) Ju-52 geland bij autoweg nabij ZWIJNDRECHT; ws onbeschadigd.

-          Foto: Brongers-Opm, Deel 1, p.247 (p.227 t/m 2e dr).

 

 

ZEELAND

 

1) 10 mei: He-115 B (mijnenleggend) van Küstenfliegergruppe 106 IN HET SLOE brandend neergeschoten door Hr.Ms.Johan Maurits van Nassau.

- I&I p.138, Bree p.72; SGL(T144)

 

2) 10 mei: Me Bf-110 C-1 van 4/ZG 1 getroffen door 75e Pel.Lu.Mitr. op vlv Vlissingen. Noodlanding bij GOESCHE SAS (Aan einde Havenkanaal, n.o. van GOES) Bemanning kgvn gemaakt. Weiss stelt dat  beide motoren geraakt werden. “Uffz Helmut Voss gewond, raakte kgvn, samen met Bordfunker Ogefr Willi Steffen.

- DVL(7):100% Bruch, Bree p.72; SGL(T383); Weiss(15), die stelt dat de D21 van sgt Eden het tsl neerhaalde; LLC(6).

 

3) 10 mei: He-111P van 8/KG 54 (BS+?S) zuidwest van  SLUIS (polder De Waterhoek) door luchtafweer of jager neergehaald en geheel vernield. Ogefr Emil Luis gesn; thans Ystn Graf CG-124; kgvn: Uffz Alfred Vogel , Uffz Willi Pomorin  en Uffz Paul Hentschel(gewond).

- DVL(4): 100% Bruch, Zld p.131; SGL(T132); LLC(7): ‘shot down by fighters SW Sluis’; artikel W.de Meester in Mededelingenblad Heemkundekring West Zeeuws-Vlaanderen 06/2000

en SGL(T142).

 

4) 11 mei: He-111 H-2 van Aufl.Staffel zbV der Luftwaffe 2  [2(F)ObdL] tussen 06.10 en 07.00 neergeschoten bij Haamstede door 162 BtLuA; neergekomen op het strand bij RENESSE. Ogefr Siegfried Klug per parachute geland, gewond en kgvn gemaakt en naar Zierikzee overgebracht; 3 anderen omgekomen: Uffz Richard Wunderlich, Uffz Herwart Von Hoff en Uffz Emil Steussloff. Begr te Goes, thans Ystn graven BA-108 t/m BA-110.

- DVL(52): 100% Bruch; Zld p.95, Lvd p.509, Bree p.98; SGL(T493) en Ystn.

 

5) 11 mei: He-111P (B3+?L) van 3/KG 54 neergeschoten door luchtafweer 5 km noordwest van HULST; Fw Willi Wosczyna gesn; begr te Breda, thans Ystn graf AZ-28. Kgvn en naar Engeland afgevoerd: Olt Karl Brand (gewond), Uffz Bernhard Blankenfuland en Gefr Hugo Boegel.

- DVL(53): 100% Bruch, ‘Flakbeschuss’; LLC(13); SGL(T475) en Ystn.

 

6) 11 mei: Ju-88A-1 (7A+CA) van 1(F)/121 neergestort bij RETRANCHEMENT (Zeeuws

Vlaanderen). Neer door Hurricane, 10.30 uur. Fw Kurt Denner gesn; Lt Eckhard Bruns en Gefr Gerhard Damazyn gewond en kgvn, Uffz August Steinbock kgvn.

- DVL(64): 100% Bruch;  SGL(T560),dateert op 12 mei, 02.13 uur).

 

7) 11 mei: He-111 P-2 van 7/KG 27 (1G+..) noodlanding bij KAPELLE door LuA en luchtgevecht met Franse Potez-631 patrouille. Olt Wolf Bodenberger, Fw Otto Fiedler, Uffz Klaus Migge und Uffz Willi Hettich kgvn. Hettich aan zijn verwondingen gestorven; thans Ystn graf BA-226.

- DVL(54): 100% Bruch; Weiss(33); artikel W.de Meester in Mededelingenblad Heemkundekring West Zeeuws-Vlaanderen 06/2000; SGL(T550) dateert dit als enige op 12 mei; Ystn.

 

8) 13 mei: Me Bf-110 C-2 van 5/ZG 1 neergestort door LuA te VLISSINGEN, bij het Stationsgebouw. 2 man aldaar begr:Hptm Roderich Küpers en Fw Erhard Behrend; thans Ystn graven BB-76 en BB-100.

- DVL(76):100% Bruch, Weiss(53); SGL(T633); Ystn

 

9) 14 mei: Ju-88 A-2 van 2/KG 30 brandend neergestort op een zandplaat in de WESTERSCHELDE, bezuiden Borssele, door Britse torpedobootjager Whitley; bemanning door sleepboot opgevist; één van hen was reeds dood: Uffz Ludwig Wengert. Eerst begr te Breskens en op 16.2.1942 te Vlissingen; thans Ystn graf BB-165. Op 15 mei nog geborgen: Uffz Martin Stampfer(Ystn BC-58) en Ogefr Josef Wunder (Ystn BA-99); Flieger Adolf Trinkl gewond.

- DVL(85):100% Bruch, Gedenkboek “Een eeuw loodsen op en om de Schelde” (Vlissingen 1984),  p.83 en p.88; SGL (T687) dateert als enige 15 mei; Ystn.

 

10) 14 mei: Ju-88 A-1 van Aufkl.Gruppe 1(F)/121 neergestort bij AARDENBURG – ST.KRUIS (zou door RAF Hurricane zijn geschied; andere bron noemt Franse jager van Dorrory) 4 man gesn en begr aldaar: Olt Heinz Spillmann, Ofw Richard Schnegotzki, Uffz Wilhelm Collosseus en Uffz Walter Gers. Thans Ystn graven AI-257 t/m AI-260.

- DVL(71):100% Bruch (dateert 13 mei); SGL(T623) ; Ystn (op graf 14 mei).

 

11) 14 mei: He-111P van St.St./KG 54 omstreeks 14.30 uur brandend neergestort bij YERSEKE, door ‘Flakbeschuss’(DVL); door Franse chasseurs (Zld)

- DVL(85):100% Bruch (zegt ‘Beveland’), 3 gesneuvelden, ‘Flakbeschuss’; Flugzeugführer zurückgekehrt; Zld p.76; SGL(T681A).

 

12) 14 mei: Me Bf-109E van 1/JG 20 neergestort bij VLISSINGEN; vlieger vermist (DVL).

- DVL(85): 100% Bruch; SGL (T688).

13) 14 mei: He-111P van St.St./KG 54 ca 15.10 uur neergestort bij VLISSINGEN na “Luftkampf mit Jägern und Flak”.

- DVL(85): 100% Bruch ‘Luftkampf mit Jägern und Flak’; 1 dode en 3 vermisten.

 

14) 16 mei (tussen 1300 en 1400 uur): Do-17 neergeschoten door 3 Franse Moranes bij ZAAMSLAG, noordoost van SPUI (oost-Zeeuws Vlaanderen) – buiklanding . Kgvn: Fw August Schenkelberg, Gefr Herman Reiche en Uffz Johann Gronn. Mogelijk deze foto (met dank aan Jose van Houdt).

- FOD(19) t/m (20); SGL (T690).

N.B. Foto: mogelijk de Do-17, neergestort ‘Ergens in Zeeland’, getoond in Rijnhout p.93 onder,

 

15) 17 mei: He-111P van St KG 4 neer te ELLEWOUTSDIJK; 3 man gesn en te Goes begr:

Lt Artur Bliesener, Uffz Herbert Hirschelmann en Ogefr Gerhard Förstner; thans Ystn graven BA-92 t/m BA-94. Vlieger kgvn.

- Ystn; SGL (T692): 100% Bruch.

 

16) 17 mei: Me Bf-109E van 2/JG20 brandend neergestort op het entrepot voor levensmiddelen aan de Dam te MIDDELBURG. Gebouw vloog in brand.

- SGL (T697); Verklaring Off.Marinestoomvaartdienst der 1e klasse P.BN.Vreeken; voorts in artikel dr.F.Snapper in Mars et Historia april/juni 1996, p.34.

 

17) 17 mei: Me Bf-109E van 5/JG 20 neergestort in de Oud Sint Jooslandpolder te NIEUW EN ST. JOOSLAND, na luchtgevecht met Franse vliegtuigen boven Walcheren. Vlieger Uffz Max Kazmeier gensneuveld en begr te Goes; thans Ystn graf BA-98.

-  R.E. Hoebeke: Slagveld Sloedam p.133 (met foto van veldgraf); SGL (T689); Ystn.

_____________________________________________________________________________

N.B.

Bree p.121: “Een voorzichtige telling wees uit dat 16 BtLuA (3x 7,5 cm) in de meidagen 8 toestellen onschadelijk maakte”. Zld p.102: “In totaal werden door de batterij vermoedelijk acht vliegtuigen neergehaald”. De 16e BtLuA stond tussen Vlissingen en Middelburg. De 109e BtLuA zou volgens Bree, p.109, 9 vltgn hebben neergehaald.

 

 

 

NOORD-BRABANT

 

1) 10 mei: He-111 P-4 van 5/KG 4 (5J+KN) ca 0600 uur neergestort 1 km ZUID VAN ZEVENBERGSCHEHOEK, vlakachter boerderij Van den Bosch. Neergeschoten door G-1 van sgt Souffree. Ofw Helmuth  Ganss gedood en begr te Breda; thans Ystn graf AZ-21. Kgvn en naar Engeland afgevoerd: Olt Rolf Ganzert, Ofw Emil Tischer en Hgefr Heinz Dertinger.

- DVL(7): 100% Bruch; Lvd p.234 en 1064; Zfr p.22 en 24; Mallan noot 76 p.246/247; I&I noot 48 op p.N-13; Weiss(10); VLL(8); LLC(2); SGL(T140);Ystn. Foto’s: Mallan p.108 en Rijnhout p.92; FOD(6) t/m (8).

 

2) 10 mei: He-111 van 5/KG 4 neergeschoten omgeving MOERDIJK

- I&I noot 48 op p.N-13; SGL(T125).

 

3) 10 mei: Ju-88A-1 van I/KG 4 neergeschoten omgeving MOERDIJK.

- I&I, noot 48 op p.N-13; SGL(T342).

 

N.B. 10 mei: Met zware mitr 2 Duitse vltgn neergeschoten nabij de HOOFDWEG MOERDIJK-BREDA. In deze vltgn aanwezige kaarten en verdere gegevens via bc naar C 3e Legerkorps.

- GV C 2-6 GB, res kapitein A.M.J.Mol. Ws de onder 2 en 3 genoemde toestellen.

 

4) 10 mei: Ju-52 noodlanding OOST VAN  ZEVENBERGSEHOEK; 9 man kgvn gemaakt

en vltg in brand gestoken.

- Zfr p.91 en GV 2e Lt Daniels van 6 GB; SGL (T330).

 

5)      10 mei: Ju-88 A-2 van 1/KG 30 neergestort bij BEEK (thans PRINSENBEEK); 3 man gesn:

Olt Rudolf von Wartenberg, Uffz Siegfried Weiss en Uffz Herbert Müller; begr te Breda; thans Ystn graven AZ-29 t/m AZ-31; Gefr Dietrich Falcke gered met parachute; gewond en kgvn.

- DVL(8): LLC(8); 100% Bruch, GV C-6 GB maj J.W.F.Hendriks,Weiss(18); SGL(T346);Ystn. Foto: Brongers-Br deel 1.

 

6) 10 mei: He-111 P6 van 5/KG 4 (5J+JN) neergekomen bij ROSMALEN met brandende motoren; 2 vliegers door II-3 R.I. van burgemeester van Rosmalen overgenomen; 1 man gewond: Uffz Hans Zitzmann en overgegeven aan missiehuis paters van Nuland; andere naar Beesd afgevoerd: Uffz Gotthold , Uffz Willi Wiebke en Gefr Rudolf Schlegel.

- DVL(7): 100% Bruch; 3LK; SGL(T128A). Foto: Rijnhout p.92 linksboven.

 

7)      10 mei: groot Duits toestel  neergehaald tussen TEEFFELEN en MACHAREN door 3e of

4ePel, 5e Cie Lu.Mitr. te Oss. Eén vlieger dood, een ander gewond. Enkele anderen opgesloten in politiebureau en kwamen volgende dag weer vrij. Waarschijnlijk een Ju-52 of een He-111.

- ‘Het Maasland in oorlog’, in 1985 uitgegeven door het Jan Cunencentrum te Oss.

 

8) 10 mei: Ju-52 van 13/KGzbV1 (1Z+K.) neergekomen oost van DEN HOUT, noord van VRAGGELEN ; 11 man kgvn na kort gevecht, onder wie Olt Ernst Zechlin, Uffz Breitscheidel, Fw Marin Lücke en Fw Rudolf Brathering.

- DVL(16): 100% Bruch GVn 4-4 GB van dpl sgt MCA Belderbos en dpl sldn D Bogaard, Oerlemans en Hassing, verslag aooi PJ Zwaans bij Comm.v.Onderscheidingen; 2 foto’s op p.22 van “Lokale oorlogsfragmenten-Geertruidenberg 1940-1945 door Bas Zijlmans (Breda 1983) en op p.149 van Brongers-Opm, Deel 3; SGL(T260).

 

9) 10 mei: Duits vltg (type niet genoemd) brandend neergestort voor front 1-III-14 RI, in

de richting BEERS: “Een vliegtuig zag ik ‘s morgens recht voor ons brandend neerstorten. We voelden ons zelfs heldhaftig…”

- GV dpl sld LJ de Schepper uit Rotterdam (Stuk Gp IV-2, Pak U, nr 54) en GV dpl sld AH Krijger, beiden van 1-III-14 RI; SGL(T154).

 

10) 10 mei: Duits verkenningsvliegtuig (type onbekend) aangeschoten bij  Crayenhut en bij YSSELSTEYN geland. (bij weg Ysselsteyn-Deurne, ca 2 km vanaf kruispunt bij Ysselsteyn).

- GV C III-27 RI, kapitein J.C. Aerden; GV C 3-III-27 RI, kapitein J.Honig, GV 1e Lt PJ Baetens van 2-II-27 RI.

 

11) 11 mei: Me Bf-109E van II/JG 27 getroffen door de 1e Sectie van MC I-27 RI. Noodlanding west van SOMEREN, halverwege Lierop-Heeze nabij Hoenderboom op de Lieropse Heide (=deel Strabrechtse Heide)

- Bevestigd in meerdere lokale uitgaven als ‘Geschiedenis van Someren in de Tweede Wereldoorlog (Joossen e.a.); Someren 1984, ‘Fragmenten uit de geschiedenis van Lierop in de Tweede Wereldoorlog’(Joossen), Lierop 1989. Vager:Oorlogsdagboek C MC I-27 RI, res kapitein JGM Zijl; SGL(T502): vltg voor 90% vernield.

 

12) 11 mei: Duits vltg (type onbekend) neergehaald omgeving HELMOND door vuur 1e Sectie MC I-27 RI; 3 bemanningsleden kgvn gemaakt.

- Zie o.m. “Helmond 1940-1945”door drs J Bartholomeus, Zaltbommel 1977, p.122; 3 krijgsgevangenen, per parachute geland.  Res kapitein JGM Zijl stelt dat een toestel tot dalen is gedwongen door de 1e Sectie MC I-27 RI.

(3 man kan op een Ju-88 of terugkerende Ju-52 duiden; hiervan zijn echter geen concrete gegevens bekend)

 

13) 11 mei: Me Bf-109 van II/JG 27: noodlanding bij AARLE-RIXTEL, na gevecht met Franse

Curtis vltgn van de Groupe de Chasse 1/4. Beschadigd neergekomen in de Hoog Akkers nabij het Hagelkruis.

- SGL(T495); Airwar 166 (1991), diverse lokale uitgaven: ‘Oorlogsjaren in Aarle-Rixtel 1938-1946’,  Aarle-Rixtel 1994

 

14) 11 mei: Me Bf-109 E-1 van II/JG 27 verloren bij noodlanding bij EINDHOVEN door benzinegebrek.

- DVL(57): 90% Bruch. LLC(12): due to fuel shortage.

                                                        

15 t/m 17) 11 mei: 2 Duitse jachtvltgn en 1 bow ( 2x Me Bf-109 en een He-111)neergehaald en neergekomen ter weerszijden van de weg Dordrecht-Breda, 2 KM TEN ZUIDEN VAN ZEVENBERGSEHOEK; geen overlevenden; in deze toestellen gevonden kaarten, documenten en een filmtoestel naar C Peeldivisie gebracht.

- Zfr p.94 en GV 2e Lt Daniëls van 6 GB; SGL(T507) voor een Me Bf-109; Foto van de He-111 in  Mallan p.108

N.B.(1):  In verslag Dipl.Kfm.DDr.Hans Waitzbauer in “Mitteilungsblatt der Kameradschaft der schnellen Division des ehemaligen österreichischen Bundesheeres, nachmals 4.Leichte Division, 9.Panzer Division”van september 1970, p.23: “Wir hielten auf freier Strecke, knapp vor Moerdijk (…) Drüben im Feld lag eine abgeschossene Me Bf-109. Der tote Flugzeugführer hing noch in der Kabine.”  Mogelijk één van de hierboven genoemde jachtvliegtuigen.

N.B.(2) Het GV van 2e Lt Daniëls zegt o.m.: “11 mei om 1700 uur kregen we in Zevenbergen een bomaanval. Met de Duitse mitrs werden vele toestellen geraakt en tot dalen gedwongen. Deze vliegtuigen –in totaal 17 stuks- heb ik een uur later op verschillende plaatsen zien liggen en kunnen tellen”. Bij het rapport de volgende aantekening van de Sectie Krijgsgeschiedenis: “Bij een mondeling onderhoud is gebleken dat deze 17 vliegtuigen zijn waargenomen tussen ZEVENBERGEN en TERHEIJDEN. Ze waren op verschillende punten geland. Er is niet vastgesteld of ze waren aangeschoten of later wellicht weer zijn opgestegen.

Het is mogelijk dat de bovengenoemde nrs 16 t/m 18 hierbij zijn begrepen

 

18) 11 mei: Ju-52 van I/KGzbV 1 in omgeving MOERDIJK neergekomen; Weiss: “Bei Nordijk (moet zijn Moerdijk) zerschosz die holländische Bodenabwehr einer Machine der I/KGzbV 1 die Treibstofftanks und die Ju 52 muszte notlanden, wobei ein Bezatzungsmitglied verwundet wurde und die Maschine 100% Bruch machte”

- Weiss(35); SGL(T487)

 

19 en 20) 11 mei: 2 Ju-52’s van IV/KGzbV 1 bij ‘S-HERTOGENBOSCH neergestort.(1Z+EY, Wnr 6609, resp.Wnr 6607) Weiss: “Beim Anflug auf Rotterdam geriet die IV/KGzbV 1 bei ‘s-Hertogenbosch in schweres Flakfeuer und zwei Ju 52 stürzten ab. Beide Besatzungen –neun Mann- verloren beim Aufschlag ihr Leben”

- DVL(57): beide 100% Bruch; Weiss (35); SGL(T270 en T271).

 

21) 11 mei: Duitse bommenwerper neergeschoten bij HEUSDEN; 2 onderofficieren-vlieger

kgvngemaakt en aan Groep Merwede overgegeven.

- GV III-14 RI en 3 LK.

 

22) 11 mei: Me Bf-110 C-1 van 3/ZG 1 neergekomen, ergens TEN OOSTEN VAN GORINCHEM (13.48 uur Duitse tijd). 

Dr.Weiss schrijft in zijn studie: “Bei einem Angriff auf Bodenziele im Raum um Gorinchem –östlich von Dordrecht- erhielt eine Me Bf-110 C-1 der 3.Staffel ZG 26(3.ZG 1 in DVL)behoorde mehrere 2cm-Treffer in beide Motoren und muszte östlich des Ziel notlanden. Der Flugzeugführer Fw Franz Stadler wurde schwer verwundet in das dortige Krankenhaus gebracht (…) Der unverletzte Bordfunker Ogefr. Kurt Knuth wurde den Engländern ausgeliefert und via Engeland nach Canada gebracht”.

- DVL(58): 100% Bruch; Weiss(32); LLC(5) en SGL(T512). 

N.B.  3LK stelt dat van de burgemeester van Rosmalen 2 kgvn vliegers werden overgenomen: 1 werd afgevoerd en 1 werd gewond aan het Missiehuis van de Paters Nuland overgegeven. Mogelijk betreft dat de bemanning van deze Me Bf-110.

 

23) 11 mei: Ju-52 van 2/KGzbV 1 (1Z+K.)in de BIESBOSCH in de polder “De Dood”. Daar 14 parachutisten kgvn gemaakt en 1 gedood. Vltg vloog in brand en werd vernield.

- DVL(55): 100% Bruch: ‘Notlandung mit zerschossenen Tanks bei Moerdijk/Biesbosch’ (aangenomen dat dit hetzelfde toestel is).Vlr p.608 en 3LK.; GV 1e lt der Art JA Gildemeyer (L5 nr57), GV C 3-14 Afd.A. (493/14); en verslag D. Louwerse; SGL(T160). Foto: Rijnhout p.45.

 

24) 11 mei: He-111 van 1/KGr 126 neergestort bij OOSTERHOUT. Was aangevallen boven

Zuid-Beveland door Franse Moraine-4 jagers en trachtte vergeefs op één motor Duitsland te bereiken.

- S.L.Veenstra en H.Meester:  ‘Doelwit Gilze Rijen ’( p.16), Tilburg 1970; SGL(T488); Foto in Brongers-Br deel 1.

 

25) 11 mei: He-111H van 3/KGr 126 door Franse Morane’s 406 ca 1800 uur neergeschoten bij

WOENSDRECHT (Boerderij a/d Doelstraat) 2 man gesn en begr te Goes: Bordmechaniker Uffz Heinz Gütteck en Uffz/Funker Ernst Fischer; thans Ystn graven BA-88 en BA-89; Uffz Otto Kippschull en Ofw Paul Wittich gewond en  kgvn.

- DVL(64): 100% Bruch; Weiss(43) en SGL(T552) zeggen 12 mei; Ystn.

 

 

26 t/m 28) 12 mei:  3 x He-111 van 3/KGr 126 (9.Fliegerdivision) ca 18.00 uur neergestort van tijdens/na  hun aanval op de Bathstelling, door Franse Morane’s 406 van CC III/3 (ca 1800 uur), namelijk 1 He-111 H6 (4W+AW) bij CALFVEN op de zandweg tussen Hoogerheide en Ossendrecht); 1 He-111 op de boerderij van de fam.De Moor aan de Doelstraat te HOOGERHEIDE en 1 He-111 bij de DUINTJES, noordwest van KORTEVEN. Vijf man gesn: Hptm Friedrich-Wilhelm Sawade, Uffz Jakob Dethlefsen Uffz Heinz Gotteck, Uffz Ernst Fischer, Ofw Herbert Klabunde, thans Ystn resp.graven TE-78, TE-77, BA-88, BA-89 en BA-96.

Kgvn: Ofw Herbert Widmayer. Gewond en kgvn: Uffz Otto Kippschull en Ofw Paul Wittich.

- Zld p.30.; dr.E.G.H.Härtel: ‘Vijf dolle dagen in mei 1940’, Bergen op Zoom 1984 (p.57 en 58 met een foto); DVL(64); Weiss(43); FOD(5); BOD A.I.(k) 12.6.1940, Ystn..

 

29) 13 mei: Ju 87B-1 (Stuka) van 12(St.)/LG 1 (L1+?W)] noodlanding tussen ALMKERK en WAARDHUIZEN op de akker De Laagt na beschieting door Britse jager. Uffz Hans J.Kowatsch (gewond) en Uffz Hans Jorzyck kgvn. Door 2-17 Depbat afgevoerd naar Fort Altena.

- Jolie p.62-63 (met foto); DVL(72): 100% Bruch; Weiss(49); SGL(T613).

 

30) 13 mei: Ju-87B-1 (Stuka): L1+HW van 12(St.)/LG 1 neergeschoten zuid van WERKENDAM (Polder Borgers) door Britse Spitfire. Gefr Günther Langner gesn en begr te Breda; thans Ystn graf AZ-27. Fw Wilhelm Bienk (gewond) kgvn.

- DVL(72): 100% Bruch, Weiss(49), Jolie p.61 (met foto’s), Onderzoek Mallan; SGL(T614);

Ystn.

 

31) 13 mei: Me Bf-109 E-1 van 1/JG 26 neergestort bij HOEVEN (ca 100 m van watergemaal aan de Oude Dijk) na botsing met Franse Morane 406 van Capitaine Roger Trouillard; vlieger Uffz Hermann Speck gesn en begr te Etten(N.B.) vervolgens in Breda; thans Ystn graf AZ-114.

- DVL(72): 100% Bruch, Zusammenstoss fr.Morane 406, 0900 Uhr Weiss(51-52); artikel J.de Vos in orgaan Documentatiegroep 40-45 van sep 1969; Jolie p.71 (met foto v.d.berging); SGL(T630); Ystn.

 

32) 13 mei: Me Bf-109 E-3 van 1/JG 26 neergeschoten bij ETTEN (Rechte Laak)) door Franse jager; Uffz Max Frank gewond.

- DVL(72): 100% Bruch; Abschuss durch Jäger, Rechte Laak, 0830 Uhr; SGL(T632).

 

33) 13 mei: Hs-126 B-1 van 3.(H)/14 Pz verloren gegaan op onbekende locatie: “Eine Hs 126 B-1 der 3.(H)/14 Pz (bei der 9.Panzerdivision) ging im holländischen Raum verloren, vermutlich durch Flak. Der Beobachter Lt Hanganz wurde getötet, der Flugzeugführer Olt Dahinden wurde verwundet aus holländischer Gefangenschaft befreit”.

- DVL(75): 100% Bruch; Weiss(48) en SGL(T609).

 

34) 13 mei: He-111H van 2/KGr 126 neergekomen bij ROOSENDAAL. Uffz (Bordmechaniker) Helmut Müller gewond.

- DVL(71): Luftkampf mit Jägern; Flaktreffer Breda. Bordmechaniker Uffz Helmut Müller gewond. Bruch percentage ontbreekt; Weiss(54): schrijft Hermann Müller.

 

35) 13 mei: He-111P van 5/KG 4 (5J+JN, of FN) neergekomen bij LANGEWEG (tussen Zevenbergen en Terheyden). Uffz Fritz Maas, Uffz Horst Pieles, Gefr Leonhard Korfhage en Uffz Kurt Kranich kgvn. Noodlanding met brandende motor.

- DVL(71): 100% Bruch; FOD(11) t/m (14); SGL(T604):schrijft Roosendaal.

 

36) 13 mei: He-111P van 5/KG4 (5J+..N) neergeschoten 3 km oost van OUDENBOSCH.(0900 uur) Olt von Talkmann, Lt Röhl, Uffz Alex Milhahn en Uffz Karl Elbin aanvankelijk vermist. Milhahn en Elbin komen in Lazarett Tilburg..

- DVL(72): 100% Bruch; Airwar 171/11; SGL(T606).

 

37) 14 mei: Hs-126 tussen 0500 en 0600 uur neergekomen te GENDEREN aan de Groenesteeg nabij de Heusdensebrug : “Mijn mensen erop uitgestuurd om de bemanning die eruit vluchtte kgvn te maken. Ze waren gevlucht in de uiterwaarden, waar we hen later gepakt en ontwapend hebben. Een van de onderofficieren-vlieger was ernstig gewond (…) Beiden zijn later op last van overste Van Dam weggehaald.” 2 man kgvn.

- GV C 3-III-14 RI, res kapitein CW Kiers; SGL(T681B); voorts: JM van Alphen en I van Heemskerk ”Aalburg in oorlogstijd” (met foto van het wrak)- archief Jan Jolie.

 

N.B. Op 11 mei werd door Franse jagers boven TILBURG een He-111 van 3/KGr 126 zodanig beschadigd dat die bij Antwerpen neerstortte- DVL(54): “Abschuss durch Jäger im Raum Tilburg”; 100% Bruch

 

 

LIMBURG

 

1) 10 mei: Ju-52 ca 10.00 uur neergestort in de Heesbeemden, ca 2 km noordwest van SEVENUM en ca 4 km zuidoost van AMERICA.

-  Foto’s Rijnhout p.46 en “Oorlog en herstel in noord-Limburg” door Martien Blondel p.29 (Venlo 1975); In“De mobilisatiemaanden van 1939-1940” door J Zwaan (Amsterdam/Alphen aan den Rijn 1979) staat op de voorlaatste pagina een foto van deze Ju-52. Ook het nabijgelegen HORST wordt wel genoemd (SGL T331).

 

2) 10 mei: Duits vltg (type niet genoemd) brandend neergeschoten in REUVENSE BOS (t.o.

KESSEL).

- Verslag dpl sld J.L.J. L’Ortye van 3-III-41 RI, opgenomen in “Bulletin Wijnandsrade”nr 16, p.733-734 (plaatselijke heemkundevereniging): “Op een gegeven moment werd een van die vliegtuigen neergeschoten en kwam brandend neer in het Reuvense bos. Luitenant Harkema riep enthousiast: ‘Daar gaat er weer eentje, het gaat de goede kant op!’

 

3) 10 mei: Hs-126 van 2.(H)/14 neergehaald ACHTER DE SPOORBAAN BIJ WEERT; vloog op ongeveer 200 à 300 meter hoogte evenwijdig aan de spoorbaan.

- DVL(19) Fl.Führer gewond. ; GV C 2-4GB, res 1e Lt P Harmsen.

N.B. 10 mei: bij de HELDENSCHE DIJK “zou een Duits verkenningsvltg met geweervuur tot dalen voor de stelling zijn gedwongen” (GV C II-30 RI, majoor LB van Oeveren) Het GV van C MC III-30 RI, res kapitein WJN Kroese zegt dat het vltg “volgens streekbewoners is neerge-schoten” doch dat hij hiervan geen bevestiging heeft kunnen krijgen. Quartiermeistergeneral:

‘Bei Venlo, Inf.Beschuss Kanalkreuzung Nederweert.’ (met type en odl).

 

4) 10 mei: Ju-52 van KG/zbV5 neergestort bij KERKRADE (Vrusschenhuske); wrak totaal uitgebrand; aantal gewonden onder de bemanning.

- Pütz p.18 en p.244 (nr 142); SGL(T280); voorts Rouvroye. Foto: Pütz p.17.

 

5) 10 mei: Ju-87B (Stuka) van Stuka Geschwader 77 neergestort bij HARLES. Gesn: Uffz Johann Donderer en Gefr Ernst Gienger; naar Duitsland afgevoerd.

- GV C 1-III-37 RI, res kapitein WH Hombergen: “Bij de 2e Sectie te 03.15 uur vijandelijke vltgn,waarop met mitrs en geweren wordt geschoten. Te Harles, een gehucht bij Vijlen, is een vijandelijk vltg neergestort.”

N.B. Pütz (p.268, nr 349) stelt dat bij Harles een Ju-87B (Stuka) van 11/LG 1 is neergestort, en dateert dit op 17 mei.

 

6) 10 mei: Ju-52 na noodlanding uitgebrand ter hoogte van het z.g. Langveld bij BOCHOLTZ.

- Pütz (resultaat voortgezet onderzoek); voorts GV 3-III-37 RI, res kapitein WAJ Verhees en GV 1e Sectie 3-III-37 RI, res 1e Lt P Bouwensch (Langveld vormt grensgebied tussen Nederland en Duitsland).

 

7) 10 mei: Do-17Z van 8/KG 77 neergekomen bij CRAPOEL (zuid van de Gulperberg). Gewond: Lt Konrad Hengsbach, Ogefr Erich Hofmann, Uffz Kurt Pankau en Flg.Karl Sprener.

- DVL(65): 50% Bruch (Luftkampf mit Jägern) geeft 11 mei als crashdatum; GV C 5e Res Grenscie, res kapitein SFM van den Boomen; GV 1e Sectie 2-III-37 RI, sgt CH Starren; GV C MC III-37 RI, res kapitein A Bosch en Pütz p.239 (nr 104). Laatstgenoemde en SGL(T547) geven 12 mei als crashdatum. Gezien de GVn lijkt 10 mei meest waarschijnlijk.

 

 

8) 10 mei: Ju-87B (Stuka) van 9/Stukageschwader 2 ‘Immelmann’ neergestort te MAAS-TRICHT-HAZENDANS. Fw Werner Herden en Gefr Helmuth Fischer omgekomen en begr te Maastricht; thans Ystn graven BZ-90 en BZ-166.

- DVL(2): 100% Bruch; LLC(6); Ystn; Pütz p.18, p.249 (nr 178) en p.273; voorts Rouvroye en brief P.van Aubel; SGL(T150/T338B).

 

9) 10 mei: Ju-87B (Stuka) van Stuka Geschwader 77 aan de BILZERBAAN bij MAASTRICHT, enkele tientallen meters over de Belgische grens. Uffz Ludwig Bussenius en Uffz Erwin Albrecht gesn en begr te Maastricht; thans Ystn graven BZ-177 en BZ-178.

- Ystn; SGL(T338); Pütz p.251 en 273 (hier abusievelijk als Do-17 aangeduid; later gecorrigeerd).

 

10)  10 mei: Hs-126 van 4.(H)/13 te MAASTRICHT-HEER neergestort. Lt Erwin Häckel te

Maastricht begr; thans Ystn graf BZ-176.

- Ystn; Pütz p.249 (nr 179) en p.273, voorts Rouvroye en Heinz J.Nowarra: ‘Nahaufklärer 1910-1914-die Auge des Heeres’; SGL(T148).

 

11)  10 mei: Hs-126 van 2.(H)/41 zuidwest van MAASTRICHT door “Erdbeschuss”. Beobachter

Hauptmann Dietrich gedood..

- DVL(19) Besch.10%; LLC(1).

 

12)  10 mei: Ju-87B (Stuka) te SITTARD neergekomen (noodlanding); weinig beschadigd.

- Rouvroye.

 

13)  10 mei: Ju-87B (Stuka) van 3/Stuka Geschwader 2 neergestort omgeving MAASTRICHT.

Uffz Heinrich Diegmann gesneuveld en Uffz Fritz Fiebranz gewond.

- DVL(2): 100% Bruch; LLC(5); Onderzoek Ron Pütz.

 

14)  10/11 mei: Ju-87B van 9/Stuka Geschw.2 buiklanding bij ROOSTEREN, niet ver van de

brug te Maaseik. Propellerblad omgebogen. Bemanning: Lt W.Kaiser en Fw O.Halzmeier.

– SGL(T151/T338A)); Pütz p.263 (nr 306); SGL(T338A). Op zondag 12 mei bezichtigd door vele mensen, onder wie WA Lempens, in 1944 wonend aan de Rode Beek 12 te Susteren.

 

15) 10 mei: Hs-126 van 8.(H)/51 neergestort bij ROERMOND; geheel vernield; 2 vermisten.

- DVL, p.40 (‘Bei Roermond, 100% Bruch, 2 vm.); SGL(T147)

 

16) 10 mei: Me Bf-109 noodlanding OOST VAN MAASTRICHT na kringengevecht met Belgische of Franse jager. Vele ooggetuigen.

- Airwar 48 (1979)

 

17) 11 mei: Do-17P van 2/Aufklärungsgruppe 123 neergekomen bij BEEK (gehucht KRAWINKEL). Vlieger ws Olt H.Weicksel.

- Pütz p.231 (nr 33); SGL(T470).

 

18) 11 mei: andere Do-17P (4U+HK) van 2/Fernaufkl.Gruppe 123 (2.(F)/123) neergekomen bij SCHINNEN (gehucht ‘t ROOTH). Lt Heinz Brosch, Fw Hermann Layher en Fw Steiner gewond.                                                             

- DVL(56) zegt Doenrade; zou door 5 Morane-jagers zijn neergeschoten; Pütz p.18  en p.263 (nr 312); Rouvroye. Foto’s: Pütz p.17(onder) en p.18; LLC(11):zegt:Doenrade; SGL(T471).

 

 

19) 11 mei: Hs-123 van 3/LG 2 neergestort bij MAASTRICHT.

- DVL(55): 80% Bruch: ‘bei Maastricht, Notlandung nach Erd-MG Beschuss; LLC(13) Rouvroye.

 

20) 11 mei: Hs-126 van 4.(H)/23 neergestort bij MAASTRICHT: “Abstürz. Halteseil eines eigenen Fesselballons berührt”. Leutnant Raschel omgekomen plus een niet met naam genoemde Flugzeugführer.

- DVL(56)

 

21) 12 mei (10 mei?): He-111 neergestort in NOORD LIMBURG; 3 doden. Toestel voor driekwart verbrand.

- Foto met tekst: Rijnhout p.47

N.B. Mogelijk berust 12 mei op een Duitse Verlustmeldung (vaak onnauwkeurig met data). Op 10 mei wordt nl. bij 1-III-14 RI vanuit het noordelijk deel van de Peel-Raamstelling gemeld:

“Een vltg zag ik ‘s morgens recht voor ons brandend neerstorten” (verslag dpl sld LJ de Schepper-kazemat 26). Tevens bevestigd in brief van de dpl AW Krijger, Den Haag dd 16.6.’41.

22) 12 mei: Me Bf-109E van 2/JG 27 neergekomen bij MAASTRICHT (Caberg). Vlieger Lt.F.Keller ongedeerd. 60% Bruch.

- Pütz p.19, p.250 (nr 189) en p.273; SGL(T.567). Foto: Pütz p.19.

 

23) 12 mei: Me Bf-109 neergekomen bij BERKELAAR.

- SGL(T571); Pütz p.231 (nr 36) en p. 273.

 

24) 12 mei: crash Hs-126 op noodvliegveldje bij NEERBEEK. Toestel flinke kogelgaten in

de vleugels en miste een poot van het landingsgestel.

- Rouvroye (eigen waarneming); DVL(68) stelt ’12.05.40 Hs-126 van 4(H)/13 bei Maastricht, 60% Bruch’; SGL(T556). Mogelijk alle meldingen zelfde toestel.

 

N.B.

Op Belgisch gebied zijn dicht bij de Nederlandse grens op 10 mei nog neergekomen:

-Ju-52 van KGr zbV 5 bij VROENHOVEN (Pütz p.269, nr 363; DVL(18)). Gesn: Uffz Walter Daum en de Fallschirmjäger Erich Francke en Werner Grimm. Te Maastricht begr; thans Ystn resp. BZ-115, BZ-290 en BZ-120.

-Ju-52 van KGr zbV 5 bij KANNE [Pütz p.244, nr 133; DVL(18)]. Gesn: Uffz Berthold Seele. Te Maastricht begr, later herbegr:Ystn graf BZ-239 en in 1960 wederom herbegr in Duitsland.

-Ju-87B (Stuka) van Stuka Geschwader 2 bij ST.MARTEN-VOEREN [Pütz, voortgezet onder-

   zoek; DVL(2); LLC(6)]. Gesn: Uffz Erich Unger. Te Maastricht begr; thans Ystn graf BZ-165. Lt Wilhelm Kaiser gewond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRASHES IN DUITSLAND, ALS GEVOLG VAN ACTIES IN NEDERLAND

 

1)      10 mei: Ju-88A (5J+HR) van 7/KG 4 verongelukte kort na de start van het vlv Delmenhorst

voor deelname aan het bombardement op Ypenburg bij GROSZ-MACKENSTEDT door onbekende oorzaak. Lt Hans-Jürgen Schwartz, Ofw Walther Voigt, Uffz Willi Grossmann en Ogefr Heinrich Wilshaus kwamen om het leven.

- DVL(1): 100% Bruch; Weiss(9); LLC(3); I&I p.137 en Schuurman(p.49) .

 

2) 10 mei: He-111P (5J+FH) van 1/KG 4  stortte kort na de start van het vlv GÜTERSLOH voor deelname aan het bombardement op het vlv Ypenburg, in het vrije veld neer. Uffz Karl Hirn en Uffz Erich Richter kwamen om het leven; Fw Helmuth Trilling werd gewond uit het wrak gehaald.

-  Weiss(9); DVL(1): 100% Bruch; I&I p.137; Mallan p.87; LLC(2);VLL(4)

 

3) 10 mei: Ju-88A-2 van 5/KG 30, bestemd voor bombarderen vlv  Waalhaven, bij de start van het vlv OLDENBURG stuurloos geworden en in een luchtafweerstelling gereden. Hierdoor 8 man gedood en 8 gewond. Bordmechanicien Gefr Albrecht Sattelmacher gewond.

-  DVL(1): 90% Bruch

 

4 en 5) 10 mei: 2 Ju-52’s van IV/KG zbV 1 bij aanval bij Moerdijkbruggen door LuA zodanig beschoten dat van de inzittende parachutisten er 1 werd gedood en 7 anderen gewond werden. Eén Ju-52 crashte bij vliegveld MÜNSTER (40% Bruch); en één noodlanding in Duitsland:’eine weitere muszte wegen Flagschäden auf eigenem Gebiet mit 40% Beschädigungen notlanden’.

-  Weiss(2); DVL(14 en 15): 40% Bruch resp. 30% Bruch.

 

6) 10 mei: Ju-52 van II/KG zbV 1 na dropping van parachutisten bij vlv Waalhaven: “erlitt durch Erdbeschusz Beschädigungen und machte bei der Notlandung auf dem Flugplatz MÜNSTER 70% Bruch, ein Totalverlust.”

-  Weiss(2),  DVL(11)

 

7) 10 mei: Ju-52 van KGr zbV172 ‘machte beim Rückflug nach erlittener Flakbeschädigung in PADERBORN bei der Notlandung..

- Weiss(3), DVL(18): 30% Bruch.

 

8 en 9) 10 mei: 2 Ju-52’s van I/KG zbV 1: “Beim Heimflug machten über eigenem Gebiet zwei Ju-52 bei Notlandungen 40% Bruch.

- Weiss(5)

 

10) 10 mei: Ju-52 van II/KGzbV 1 vanaf autoweg Den Haag-Delft ‘Notlandung Flugplatz 

LODDENHEIDE nach Beschuss’. 1 dode en 1 gewonde. Totaalverlies.

- DVL(11): 70/90% Bruch.

 

11) 10 mei: Ju-52 van I/KGr zbV9 ‘Notlandung auf E-Hafen Wissel bei KLEVE. Wegen der              

erhaltene Bschädigungen am Flugz.

- DVL(29): Bruch percentage ontbreekt.

    

12) 10 mei: He-111 van KG 4 door G-1 van 1e lt v Oorschot zwaar beschadigd: ”Trotz schwerer Beschuszschäden brachte Flugzeugführer Oblt Andersch die He 11 sicher nach Hause wo sie aber mit 50% Bruch eingestuft werden muszte”.

- Weiss(11)     

 

13) 10 mei: Ju-88A van 8/KG 4 bij terugkeer van bombardement op Schiphol bij passeren van de NEDERLANDS/DUITSE GRENS door Duitse luchtafweer getroffen en neergestort. “Die Besatzung hatte gerade Zeit unverletzt auszusteigen; sie landete auf deutschem Gebiet”

- Weiss(12); echter: LLC: Uffz Werner Kunath omgekomen.

 

14) 10 mei: Ju-88 A-2 (4D+?H) van 3/KG 30 na aanval op Ockenburg en Rotterdam:”Ostlich Rotterdam  setzte sich (1e lt) Woudenberg hinter eine Ju-88 der 3/KG/30 und schosz die Maschine schwer zusammen. Uffz Hans Hobik und Ogefr Fritz Baumgarten wurden gewond, Uffz Siegfried-Rudolf Schreiber und Gefr Erwin Schröder schwer verwundet. Der Flugzeugführer brachte trotz seiner Verletzungen die Maschine noch nach MÜNSTER (…) Mit 70% Bruch wurde das Kampfflugzeug ein Totalverlust. Gefr Schröder erlag 10 Tage später seinen schweren Verletzungen.

- DVL(8):100% Bruch, Weiss(18); LLC(9): 100% Bruch.

    

15) 10 mei: Ju-88 A-1 van 3/KG 30 flog einen Tiefangriff auf den Flugplatz Soesterberg und geriet in eine Garbe leichter Fla-waffen die die Maschine schwer beschädigte. Der Flugzeugführer brachte sie noch nach RHEINE, wo sie nach der Notlandung mit 90% Bruch abgeschrieben werden muszte”.

- DVL(38): 90% Bruch; Weiss(19);

-          

16) 10 mei: Duits vliegtuig (type onbekend ws Ju-52) neergestort en uitgebrand op Duits gebied

TUSSEN AKEN EN DE LOCHT.

- Gevechtsverslag res 1e lt P. Bouwens, bevestigd door res.1e lt J.H.J.van Reij en dpl.sld Verhey, allen van III-37 RI.

 

17) 10 mei: JU-52 van II/KGzbV 1 zwaar beschadigd bij Den Haag, terug naar Duitsland. Uffz Dietrich Stakendorf gesneuveld, de Uffzn Alfons Wiessrik en Erich Kindler gewond, toestand Uffz Alfred Hartwig niet bekend.

- DVL(11): Bruch percentage ontbreekt.

 

18) 10 mei: Me Bf-109 E-3 van 8/JG 26 vlak over de grens neergekomen bij ELTEN.

- DVL(2): ‘Elten. Motorstörung, offenbar durch Beschuss. Bauchlandung; 50% Bruch. 

 

19) 10 mei: Ju-88A van 5/KG 30verongelukt bij opstijgen vlv OLDENBURG. Gefr.Albrecht Sattalmacher gewond.

- LLC(9): ‘crashed on take-off Oldenburg’; voor 90% vernield.

 

20) 11 mei: He-111 P-2 van 8/KG 27 (1G+..) door luchtafweertreffers tijdens acties bij Vlissingen en Middelburg:”Beim Rückflug von diesem Einsatz stürzte eine He-111 P-2 der 8.Staffel mit Aufschlagbrand bei STEINHUDE ab. Die gesamte Besatzung mit Uffz Erich Eichler, Gefr Karl-Heinz Becker, Ogefr Georg Lewioda und Walter Hammerschmidt verlor ihr Leben. Als Absturz-

Ursache nahm man Flächenbruch nach Feindbeschusz an”.

- DVL(53): 100% Bruch; Weiss(33); artikel W.de Meester in Mededelingenblad Heemkundekring West Zeeuws-Vlaanderen 06/2000.

 

21 t/m 23) 11 mei:  3 He-115B-1’s van 3/Küsten Flieger Gruppe 906 na mijnenleggen tussen Texel en Vlieland bij noodlandingen verongelukt. Eén op het eilandj NORDERNEY op ‘eine Baustelle des Reichsarbeitsdienstes’. Daarbij kwamen om: Lt zur See Karl-Heinz Schmidt, Ofw Otto tum Broock en Uffz Kurt Momerts. (Op de Baustelle: 9 RAD arbeiders dood; 7 gewond). Een tweede He-115 vernield na noodlanding op het strand bij het eiland JUIST.  Lt zur See Dieter Lux, Fw Werner Fiedler kwamen om; Uffz Harry Borgwedel werd zwaar gewond uit het wrak werd gehaald. Tenslotte 1 He-115B-1 bij noodlanding op NORDENEY; geen slachtoffers.. 

- Weiss(35) en DVL(47): beide eerste toestellen 100% Bruch; de laatste 25%; LLC(11)

 

24 en 25) 11 mei: 2 He-115C-1’s van 3/Küsten Flieger Gruppe 506 na mijnenleggen tussen Texel en Vlieland bij noodlandingen eveneens verongelukt. 1 bij de basis NORDERNEY waarbij Ofw Fritz Papner, Fw Werner Rieck en Gefr Karl Pirrong omkwamen. De andere werd bij een noodlanding op het eiland BALTRUM vernield; Oblt zur See Friedrich en Fw Ernst Gusikot gewond.

- DVL(47): beide 100% Bruch; Weiss(35) 

 

26) 11 mei: Hs-126 B-1 neergestort  na aanval van Hurricanes (?)  bij Rotterdam, ca 1630 uur, 100% verlies)  “…konnte über deutsch-besetztes Gebiet entkommen wo ihre Besatzung unverletzt abspringen konnte”. Juiste locatie niet gegeven.

- DVL(56): 100% Bruch; Weiss(35).

 

27) 11 mei: Me Bf-110C van 6/ZG 26 neer na beschieting met ‘Infanterie Flakbeschuss’ bij LIEDERN (zzo van BOCHELT) over de Nederlandse grens bij Dinxperlo. Uffz Alexander Maske en Ogefr Gerhardt Schulze gewond.

- DVL(58): 90% Bruch; LLC(5).

28) 12 mei: Ju-52 van 17/KGr zbV 5. (Raum Holland und Küstengewasser). “Bei der Luftflotte 2 muszte wegen Motorschadens eine Ju-52 der 17/KGr zbV 5 auf dem Flugplatz Hildesheim notlanden und wurde dabei mit 50% beschädigt. Ein Mann der Besatzung erlitt Verletzungen”.

- Weiss(39)

 

29) 13 mei: Ju-87B (Stuka) van 12/LG 1 (L1+?W). Na verlies van 3 Stuka’s bij actie omgeving Eiland van Dordrecht: “Eine vierte Ju 87 B der IV(St)/LG 1 wurde ebenfals ein Totalverlust, als sich der schwer beschädigte Maschine bei der landung auf dem Feldflugplatz Neuenkamp überschlug. “Lt Günther Schmidt und Uffz Hermann Witteborn krochen leicht verwundet aus dem Bruch heraus”.

- DVL(72): 100% Bruch; Weiss(50), Jolie p.63

 

TOTALEN 

Groningen-Friesland-Drenthe-Overijssel:  15

Gelderland:                                                  > 44 (meer dan)

Utrecht:                                                           13

Noord-Holland:                                              33

Zuid-Holland noord.deel:                           223

Zuid-Holland zuid.deel:                                91

Zeeland:                                                          17

Noord-Brabant:                                             37

Limburg:                                                        24

Duitsland, als gevolg van

actie in/tegen Nederland:                              29  +

                                                                      ------  

                                                                     >526 (meer dan)

 

 

 

BESLUIT                                                                                             

1. In de inventarisatie is getracht dubbelmeldingen uit te sluiten. Het blijft echter mogelijk dat er  desondanks enkele in voorkomen, zoals b.v.  bij meldingen van ‘in zee gestort’, bij onjuiste Duitse meldingen enz.. Ook geeft de in het stafwerk Lvd soms gegeven aanduiding ‘vermoedelijk’ geen volledige zekerheid.

Anderzijds is het waarschijnlijk dat meer toestellen verloren gingen dan tot nu toe in de diverse bronnen zijn gevonden. Ook de Duitse opgaven blijken vaak niet volledig te zijn.

 

De bekende militair historicus Werner Haupt vermeldt in ‘Sieg ohne Lorbeer’ op pag. 82 m.b.t. de Ju-52, dat van de 430 toestellen in de avond van 10 mei er 280 uitgebrand lagen tussen de kust en de Duitse grens. Cajus Bekker stelt in zijn ‘Angriffshöhe 4000-die deutsche Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg’ op pag. 112 (8e dr)  ongeveer hetzelfde: tweederde van de ingezette 430 Junkers ging totaal verloren. (‘Totalverlust’).

Daar enkele tientallen Ju-52’s later nog hersteld konden worden, moet het aantal achtergebleven toestellen hoger zijn geweest.

 

2. Correcties en/of het melden van hier niet genoemde crashes worden –met bronvermelding(en)- op prijs gesteld.